Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686944

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 maja 2019 r.
II SA/Po 30/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy.

Sędziowie WSA: Edyta Podrazik, Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 maja 2019 r. sprawy ze skargi (...) na decyzję (...) z dnia 3 grudnia 2018 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej; oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Gmina (...) (dalej: skarżąca, wnioskodawczyni), pismem z dnia (...) września 2018 r., zwróciła się do spółki E..o. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii umów przyłączeniowych, kserokopii warunków przyłączenia i kserokopii umów na usługi dystrybucji energii elektrycznej, dla wymienionych we wniosku obiektów, stanowiących własność skarżącej.

(...) w odpowiedzi na złożony wniosek, pismem z dnia (...) października 2018 r., poinformowała wnioskodawczynię, że żądana informacja nie dotyczy informacji publicznej i tym samym nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm., dalej: ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Skarżąca, pismem z dnia (...) listopada 2018 r., zwróciła się do (...) z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy, podkreślając że (...) realizuje zadania publiczne. Jednocześnie jest ona jednoosobową spółką, w której 100% udziałów posiada (...) z siedzibą w (...), z kolei (...) z siedzibą w (...) stanowi w 51,5% własność Skarbu Państwa, który posiada taki procent akcji tej spółki. Oznacza to, że Skarb Państwa ma pozycję dominującą w (...) z siedzibą w (...) ponieważ dysponuje pośrednio więcej niż połową głosów na zgromadzeniu wspólników (...) z siedzibą w (...). Zdaniem skarżącej, (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) jest zobowiązana do udostępniania informacji publicznej w świetle art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem judykatury przedsiębiorstwa energetyczne są, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej i wykonują zadania publiczne, a w konsekwencji są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn. akt: II SAB/Bd 58/15, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt: I OSK 314/14).

Skarżąca wskazała nadto, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej pochodzi od Gminy (...) jako podmiotu będącego osobą prawną, nie zaś jako organu administracji publicznej. Wniosek nie jest związany z wykonywaniem zadań publicznych przez skarżącą, ale dotyczy jej spraw majątkowych związanych z własnością nieruchomości i znajdujących się na nich obiektów, które są zaopatrywane w energię elektryczną przez (...) z siedzibą w (...). Z tego względu skarżąca jest podmiotem uprawnionym do żądania udostępnienia jej objętych wnioskiem informacji publicznych.

(...) pismem z dnia (...) grudnia 2018 r., w odpowiedzi na wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, podtrzymała dotychczasowe stanowisko.

Skarżąca, pismem z dnia (...) grudnia 2018 r., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skargę na czynność (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Skarżąca zarzuciła zaskarżonej czynności naruszenie:

1) art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez odmowę udostępnienia informacji publicznej skarżącej, która wystąpiła do (...) z siedzibą w (...) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznych jako podmiot prawa prywatnego - osoba prawna będąca właścicielem nieruchomości i znajdujących się na nich obiektów zaopatrywanych w energię elektryczną na podstawie umów przyłączeniowych, warunków przyłączenia oraz umów na usługi dystrybucji energii elektrycznej, nie natomiast jako organ administracji publicznej w zakresie niedotyczącym i niezwiązanym z wykonywaniem przez wnioskodawcę władztwa publicznego,

2) art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez uznanie, że informacja objęta wnioskiem skarżącej z dnia (...) listopada 2018 r. nie stanowi informacji publicznej, podczas gdy informacja ta dotyczy świadczenia przez (...) z siedzibą w (...) usług publicznych w zakresie dystrybucji energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej stanowiące podmiot wykonujący zadania publiczne polegające na zaopatrywaniu ludności w energię elektryczną.

W oparciu o powyższe zarzuty, skarżąca wniosła o stwierdzenie bezskuteczności zaskarżonej czynności, uznanie uprawnienia skarżącej do uzyskania informacji publicznej, nakazanie (...) z siedzibą w (...) udzielenia informacji publicznej i o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych w tym kosztów zastępstwa pełnionego przez radcę prawnego, powiększonych o koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Pismem z dnia (...) stycznia 2019 r., złożonym w odpowiedzi na skargę, (...)., wniosła o jej oddalenie, ewentualnie o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie jest możliwość stosowania rygorów ustawy o dostępie do informacji publicznej w sytuacji, gdy żądanie udostępnienia takiej informacji składa wnioskodawca we własnej sprawie. Nie budzi bowiem wątpliwości, że wniosek o przesłanie kserokopii umów przyłączeniowych, kserokopii warunków przyłączenia i kserokopii umów na usługi dystrybucji energii elektrycznej, dla wymienionych we wniosku obiektów, stanowiących własność skarżącej, skarżąca złożyła w swojej sprawie, we własnym interesie. Potwierdza to również stanowisko skarżącej, która wprost wskazuje, że złożony wniosek dotyczy jej spraw majątkowych związanych z własnością nieruchomości i znajdujących się na nich obiektów, które są zaopatrywane w energię elektryczną przez (...)

W ocenie Sądu, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być podstawą do otrzymania informacji we własnej sprawie. W orzecznictwie wskazuje się bowiem, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jedynie informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Określenia istoty pojęcia "sprawa publiczna" powinno się dokonywać na podstawie kryterium interesu ogólnego i jednostkowego. Sprawami publicznymi nie są zatem konkretne i indywidualne sprawy określonej osoby lub podmiotu. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że pisma składane w indywidualnych sprawach, przez podmioty, których interesów sprawy te dotyczą, nie mają waloru informacji publicznej. Ich przedmiotem nie jest problem czy kwestia, która ma znaczenie dla większej ilości osób, czy grup obywateli, lub jest ważna dla funkcjonowania organów państwa. Przedmiotem takiego pisma jest realizacja lub ochrona indywidualnych interesów podmiotu, który pismo to składa. Wobec tego pismo takie nie dotyczy sprawy publicznej i nie powinno być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podobnie nie można przy pomocy ustawy o dostępie do informacji publicznej starać się o uzyskanie informacji w swojej własnej sprawie (por. wyroki NSA: z dnia 30 października 2012 r., I OSK 1696/12, z dnia 9 października 2010 r., I OSK 173/09, z dnia 7 marca 2012 r., I OSK 2265/11). Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być nadużywana i wykorzystywana w czysto prywatnych sprawach. Z żądania udostępnienia informacji publicznej musi wynikać interes obiektywny a nie subiektywny (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt: I OSK 1359/18, LEX nr 2554828).

Sąd w całości podziela wyżej przytoczone, ugruntowane stanowisko. Wniosek skarżącej, jako niedotyczący informacji publicznej, nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wobec powyższego, wniesioną skargę, zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), należało oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.