II SA/Po 290/17, Wymóg braku zgody w wypadku zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w celu usunięcia awarii. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2499594

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 maja 2018 r. II SA/Po 290/17 Wymóg braku zgody w wypadku zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w celu usunięcia awarii.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Paluszyńska (spr.).

Sędziowie WSA: Danuta Rzyminiak-Owczarczak, Tomasz Świstak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu (...) r. sprawy ze skargi O. F. na decyzję Wojewody W z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości; oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r., znak (...), Wojewoda W działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm., zwanej dalej "k.p.a.") w zw. z art. 124b ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147. z późn. zm., zwanej dalej "u.g.n.') po rozpatrzeniu odwołania O. F. (dalej jako strona lub skarżący), od decyzji Starosty (...) z (...) r. znak (...), na podstawie której zobowiązano Pana O. F. i Pana A. B. - współwłaścicieli nieruchomości położonej w S., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb: S., arkusz mapy 11. działka nr (...), o pow. 0.0570 ha. zapisanej w księdze wieczystej KW nr (...) - w trybie art. 124b ust. 1 u.g.n. do udostępnienia części nieruchomości (powierzchnia niezbędna celem wykonania prac: 16.00 m2, tj. pas gruntu o długości 16,00 m i szerokości 1.00 m.) w celu dokonania przez Inwestora - O.P. S.A. z siedzibą w W. - czynności polegającej na usunięciu uszkodzenia kabla telekomunikacyjnego i przywrócenia łączności telekomunikacyjnej - na okres 1 dnia, licząc od dnia, w którym nastąpi zajęcie nieruchomości, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr (...) - mapą stanowiącą integralną część decyzji administracyjnej, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

Rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym.

Pismem z dnia (...) r. Pan A. S. - pełnomocnik O.P. S.A. z siedzibą w W. (dalej również jako Inwestor) wystąpił do Starosty (...) z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu właściciela nieruchomości położonej w S., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb: S., arkusz mapy 11, działka nr (...), o pow. (...) ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr (...) do jej udostępnienia w celu przeprowadzenia przez Wykonawcę czynności polegającej na usunięciu awarii kabla telekomunikacyjnego i przywrócenia łączności telekomunikacyjnej - w trybie art. 124b ust. 1 u.g.n. Powierzchnię ograniczenia określono w podaniu na 16,00 m2, tj. pas długości 16,00 m. i szerokości 1,00 m. Fakt wystąpienia awarii potwierdza sporządzona w dniu (...) r. przez pracownika (...) S.A - służby technicznej O.P. S.A. notatka służbowa, z której wynika, iż w dniu (...) r. nastąpiło uszkodzenie/ awaria przyłącza doziemnego na posesji S. - K. (...) Stwierdzono także widoczne oznaki dewastacji sieci O.P. S.A. Właściciele nieruchomości odmówili złożenia podpisów pod przedmiotową notatką.

Z akt sprawy wynika, iż w związku ze stwierdzoną awarią O.P. S.A. pismem z (...) r. skierowanym do współwłaścicieli ww. nieruchomości wystąpiła o wyrażenie zgody na wejście na teren nieruchomości, w celu wykonania naprawy uszkodzeń na tej sieci. Jednocześnie współwłaścicielom nieruchomości zaproponowane zostało wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości. Odmówili oni przyjęcia przesyłki i nie wyrażali zgody na wejście na teren nieruchomości. W trakcie prowadzonych rokowań właściciele byli informowani o niezbędnej powierzchni i czasie potrzebnym do usunięcia awarii. Rokowania nie przyniosły pozytywnego rezultatu.

Pismem z dnia (...) r. zawiadomiono skarżącego o terminie przeprowadzenia oględzin nieruchomości wyznaczonym na (...) r. oraz o terminie rozprawy administracyjnej w dniu (...) r.

W odpowiedzi na powyższe, skarżący pismem z dnia (...) r. wskazał, że będzie nieobecny w obu wskazanych terminach bowiem ma wyznaczony turnus rehabilitacyjny i nie wyraża zgody na wejście na teren jego nieruchomości.

W dniu (...) r. przeprowadzono oględziny nieruchomości skarżącego. Z uwagi na nieobecność właścicieli działki pracownicy organu nie weszli na teren nieruchomości. Oględzin dokonano zza ogrodzenia. Podczas oględzin pełnomocnik O. P. podał, że uszkodzony kabel wychodzi z betonowego słupa i wchodzi na odległość ok 0,5 m w głąb działki, a dalej biegnie wzdłuż ogrodzenia. Uszkodzenie nastąpiło przy granicy z sąsiednia działką, na której znajduje się przedszkole (vide protokół z oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną k. 68-69).

Zaplanowana rozprawa administracyjna odbyła się w dniu (...) r. na którą nie stawiły się strony w tym skarżący, który przebywał na turnusie rehabilitacyjnym (vide protokół z rozprawy k. 72).

W kolejnych pismach składanych przez skarżącego (z dni: (...), (...) i (...) r.) podkreślał on wielokrotnie, że nie zgadza się na przeprowadzenie prac naprawczych. Dodał, że jego żona została zmuszona do zawarcia umowy z O. i żądał przeprosin od spółki. Zaproponował Inwestorowi zamontowanie furtki w ogrodzeniu obok sąsiadującej działki (przedszkola). Wyrażenie zgody na zainstalowanie odrębnego wejścia oraz odgrodzenie dostępu do tego terenu mogłoby wyjaśnić zaistniały spór i doprowadzić do konsensusu.

Decyzją Starosty (...) z dnia (...) r. nr (...) zobowiązano skarżącego do udostępnienia nieruchomości we wnioskowanym przez O.P. S.A. zakresie.

Starosta ocenił, że w sprawie możliwe było przeprowadzenie postępowania administracyjnego w trybie art. 124b ust. 1 u.g.n. Kabel telekomunikacyjny jest elementem infrastruktury technicznej o znaczeniu publicznym, ponieważ zapewnia łączność publiczną podmiotom prywatnym, jak i podmiotom publicznym, w tym instytucjom takim jak szpitale, jednostki straży pożarnej lub posterunki policji. Kabel telekomunikacyjny wypełnia również definicję infrastruktury telekomunikacyjnej, o jakiej mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Wnioskodawca wskazał, że awaria sieci telekomunikacyjnej, która miała miejsce w niniejszej sprawie powoduje realne zagrożenie zdrowia, życia i mienia oraz realne zagrożenie przerwy w dostawie usług telekomunikacyjnych do budynków prywatnych, jak i użyteczności publicznej i wymaga podjęcia czynności naprawczych.

Starosta podkreślił, że Inwestor wystąpił do właściciela nieruchomości z prośbą o udostępnienie nieruchomości celem przeprowadzenia czynności, o jakich mowa w podaniu. Właściciel nieruchomości odmówił wyrażenia zgody na naprawę uszkodzonego kabla telekomunikacyjnego. Inwestor wskazał potrzebny mu pas gruntu (16 m2) jak i określił czas niezbędny na usunięcie awarii (4-6 godzin). Pan F. konsekwentnie odmawiał zawarcia ugody z Inwestorem, wskazywał, że w sposób bezprawny zainstalowano kabel na jego nieruchomości, co uzasadniało zastosowanie w sprawie trybu z art. 124b u.g.n.

Organ odnosząc się do argumentacji pana F. podał, że przedmiotem postępowania nie jest dochodzenie legalności posadowienia inwestycji na nieruchomości, a jedynie umożliwienie inwestorowi naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej. Stąd wydarzenia poprzedzające awarię (zawarcie umowy przez małżonkę skarżącego z O. -przyp. Sądu) nie są przedmiotem prowadzonego postępowania.

Pismem z dnia (...) r. strona wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji, wyrażając niezadowolenie z zapadłego rozstrzygnięcia, zarzucając, że: 1) nie przedstawiono aktu własności, 2) nie uwzględnia się wniosków obywatelskich, 3) stosowana jest metoda bezwzględnego nakazu i braku wniosków negocjacji.

Wnioskodawca pismem z (...) r. przedłożył zawnioskowany przez organ II instancji dokument potwierdzający, iż infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie działki nr (...) należy do części składowych przedsiębiorstwa.

W piśmie z dnia (...) r. skarżący wyjaśnił, że wypowiedział umowę zawartą przez jego żonę z O.P. S.A., albowiem spółka nie zaakceptowała jego propozycji zamontowania osobnego wejścia z dostępem do 16 m pasa gruntu, na którym znajduje się uszkodzony kabel. Dodał, że jest niepełnosprawny i ma trudność z osobistym przeglądaniem akt w siedzibie organu.

Decyzją Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.

W ocenie organu odwoławczego zasadnie Starosta P. stwierdził istnienie przesłanek do zastosowania trybu z art. 124b u.g.n. Po pierwsze, uszkodzone kable telekomunikacyjne stanowiące przedmiot planowanych prac są własnością spółki O.P. S.A. co zostało wykazane w dokumencie księgowym środka trwałego spółki z dnia (...) r. Oznacza to, że kable telekomunikacyjne nie stanowią części składowej nieruchomości będącej współwłasnością odwołującego i A. B.

Organ podkreślił, że Inwestor podjął próby negocjacji i rokowań z właścicielem nieruchomości, które nie przyniosły rezultatu. Odwołujący nie wyraził zgody na przeprowadzenie prac naprawczych. Potwierdza to korespondencja pomiędzy stroną a Inwestorem znajdująca się w aktach sprawy.

Wojewoda zwrócił uwagę, że organy właściwe do wydania decyzji w trybie art. 124b u.g.n. nie są władne do oceny legalności budowy urządzeń przesyłowych, ani też kompetentne do wydania nakazu ich rozbiórki. Dopóki w odrębnym postępowaniu nie zostanie orzeczony nakaz rozbiórki (usunięcia) np. słupa i demontowania linii, istnieje prawny obowiązek po stronie współwłaściciela nieruchomości udostępnienia nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwania awarii, zaś brak jego zgody skutkuje wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym, podlegającej egzekucji administracyjnej.

Co więcej, zakres prac O.P. S.A. związany z usunięciem uszkodzeń na terenie przedmiotowej nieruchomości (usunięcie awarii kabla) wskazuje na ich naprawczy charakter, co również pozwala na zastosowanie art. 124b ust. 1 u.g.n. Jak wynika z akt sprawy oraz oględzin nieruchomości przewody telekomunikacyjne są przerwane, co z punktu widzenia bezpieczeństwa i poprawności funkcjonowania linii telekomunikacyjnej jest niebezpieczne i wymaga podjęcia czynności naprawczych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności organ stwierdził, iż spełnione zostały przesłanki określone w przepisie art. 124b ust. 1 u.g.n., a zatem zasadne było zobowiązanie pana O. F. i pana A. B. do udostępnienia spółce O.P. S.A. części ich nieruchomości celem naprawy uszkodzonego kabla telekomunikacyjnego, na powierzchni (16 m2) i w czasie (1 dzień) wskazanym w decyzji Starosty (...).

Ponadto organ odniósł się do twierdzeń strony odnośnie jej niepełnosprawności i utrudnionej z tego tytułu możliwości zapoznania się z aktami, wskazując że strona mogła ustanowić w sprawie pełnomocnika, zatem nie doszło do ograniczenia prawa strony do czynnego udziału w postępowaniu i zagwarantowano jej możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiadania się w toku prowadzonego postępowania.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego strona wniosła o zmianę decyzji organu II instancji z powodu braku zgody na korzystanie przez Inwestora z pasa gruntu, o którym mowa w zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia (...) r. A. B. oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu od decyzji Wojewody (...) z dnia (...) r. dotyczącej usunięcia uszkodzenia kabla telekomunikacyjnego przez O.P. S.A. i jest skłonny udostępnić teren nieruchomości celem usunięcia awarii kabla.

Pismem z dnia (...) r. skarżący wniósł o zawieszenie postępowania do czasu wydania decyzji przez Starostę Poznańskiego w sprawie usunięcia kabla telefonicznego przez O.P. S.A. i rekompensatę.

Postanowieniem z dnia (...) r. Referendarz Sądowy tut. Sądu zwolnił skarżącego od obowiązku uiszczania kosztów sądowych i ustanowił dla strony pełnomocnika-radcę prawnego.

Postanowieniem z dnia (...) r. sygn. akt II SA/Po 290/17 tut. Sąd umorzył postępowanie ze skargi A. B.

Pismem z dnia (...) r. pełnomocnik wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia (...) r. o sygn. akt II SA/Po 290/17 odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Pismem z dnia (...) r. pełnomocnik skarżącego, uzupełniła skargę, wnosząc o uchylenie decyzji I i II instancji, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, zarzucając decyzji Wojewody naruszenie:

1.

art. 124b ust. 1 u.g.p. w zw. z art. 2 pkt 27b Prawo Telekomunikacyjne poprzez nieuwzględnienie, iż kabel telekomunikacyjny, którego dotyczy wydana decyzja jest przyłączem telekomunikacyjnym;

2.

art. 124b ust. 3 u.g.n. poprzez brak określenia daty rozpoczęcia udostępnienia nieruchomości;

3.

art. 7, 77, 80 i 107 § 3 k.p.a. poprzez brak wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy;

4.

art. 15 k.p.a. poprzez brak ponownego merytorycznego rozpoznania wniosku.

W uzasadnieniu pełnomocnik wywiodła, że organ niewłaściwie zakwalifikował urządzenie infrastruktury telekomunikacyjnej jako część składową przedsiębiorstwa, podczas gdy kabel telekomunikacyjny stanowi przyłącze telekomunikacyjne, gdyż kabel ten przebiega między złączem rozgałęźnym a zakończeniem linii w obiekcie budowlanym (przedszkole).

W dalszej kolejności pełnomocnik wskazała, iż w jej ocenie sposób określenia czasu udostępnienia nieruchomości prowadzi do wniosku, że nałożony obowiązek ciąży na skarżącym przez nieokreślony czas, nawet wtedy gdyby inwestor zrezygnował z wejścia na nieruchomość. Stanowi to niczym nieuzasadnioną ingerencję w sferę własności i stoi w sprzeczności z art. 124 ust. 3 u.g.n. Zaskarżona decyzja, wobec braku określenia ram czasowych, doprowadzi tym samym do bezzasadnego zarezerwowania na potrzeby O. P. bliżej nieokreślonego terminu.

Postanowieniem z dnia (...) r. zawieszono postępowanie, w związku z tym, że uczestnik postępowania A. B. zmarł. Po wskazaniu przez pełnomocnika skarżącego danych spadkobiercy uczestnika postępowania, postanowieniem z dnia (...) r. podjęto zawieszone postępowanie.

Na rozprawie w dniu (...) r. skarżący podtrzymał dotychczasowe stanowisko, podał że kabel nie został naprawiony ponieważ nie zamierza wpuścić nikogo na teren nieruchomości. Dodał że nie zgadza się nadal z decyzjami organów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył co następuje.

Skarga podlega oddaleniu.

Na podstawie art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369., dalej "p.p.s.a.") w przypadku, gdy sąd stwierdzi bądź to naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, bądź to naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, bądź wreszcie inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy wówczas - w zależności od rodzaju naruszenia - uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, albo stwierdza ich nieważność bądź niezgodność z prawem. Natomiast w razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala (art. 151 p.p.s.a.). Nie ulega więc wątpliwości, że zaskarżona decyzja lub postanowienie mogą ulec uchyleniu tylko wtedy, gdy organom administracji publicznej można postawić uzasadniony zarzut naruszenia prawa, czy to materialnego, czy to procesowego, jeżeli naruszenie to miało, bądź mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Przy tym na podstawie art. 134 § 1 p.p.s.a. tejże kontroli legalności sąd dokonuje także z urzędu, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Kontroli Sądu w niniejszej sprawie podlegała decyzja zobowiązująca skarżącego-współwłaściciela nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości w celu wykonania czynności naprawczych uszkodzonego kabla telekomunikacyjnego należącego do przedsiębiorstwa O.P. S.A., wydana w trybie art. 124b u.g.n.

Stosownie do powoływanego artykułu, Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności (ust. 1).

Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1. (ust. 2)

Obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis art. 124 ust. 1a i 4 stosuje się odpowiednio. (ust. 3)

Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania (ust. 4)

Obowiązek udostępnienia nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, podlega egzekucji administracyjnej (ust. 5).

W ocenie Sądu zaskarżona decyzja została wydana z zachowaniem wszelkich wymogów określonych w art. 124 lit. b u.g.n.

Analiza akt sprawy wskazuje, że w sprawie spełniona została przesłanka złożenia wniosku przez uprawniony podmiot. O.P. S.A. w dniu (...) r. zwróciła się z wnioskiem do Starosty (...) o wydanie decyzji zobowiązującej właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) położonej w S. przy ul. (...), do udostępnienia tejże nieruchomości w zakresie pasa gruntu o szerokości po 0,5 m z każdej strony liczonego od osi kabla telekomunikacyjnego o długości 16 m, celem jego naprawy.

Decyzja Starosty (...) z dnia (...) r. zawiera wszystkie niezbędne elementy o których mowa w art. 124b u.g.n. Decyzję wydano w celu usunięcia powstałej na nieruchomości skarżącego awarii kabla telekomunikacyjnego, która to okoliczność nie była kwestionowana przez żadną ze stron. Decyzja prawidłowo wskazuje na jej adresata-współwłaścicieli nieruchomości, którymi w dacie wydania decyzji byli skarżący i A. B. Dzięki temu decyzja ta podlegać będzie wykonaniu przez aktualnych w dacie jej realizacji współwłaścicieli (lub ich następców prawnych) przedmiotowej nieruchomości.

Prawidłowo również organ ustalił okres na jaki współwłaściciele mają udostępnić wyżej opisany pas gruntu. Starosta w decyzji ustalił termin jednego dnia w związku z tym, że Inwestor we wniosku określił potrzebny czas naprawy na ok. 3-4 godziny. W tym miejscu należy wskazać, że jeden dzień jest najmniejszą jednostką spośród terminów przewidzianych w u.g.n. Terminy bowiem oblicza się w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Przy tym zauważyć należy, że Inwestor wskazywał, iż na usunięcie uszkodzenia potrzebuje kilku godzin, co było uzasadnione rodzajem awarii, w związku z tym zasadnie organ określił w decyzji okres 1 dnia, który pozwoli na przeprowadzenie prac.

W kontekście powyższego, za nieuzasadniony należało uznać zarzut strony, iż w decyzji nie wskazano konkretnej daty, czy ram czasowych udostępnienia części nieruchomości celem usunięcia awarii. Zgodnie z art. 124b ust. 3 zd. 1 u.g.n., obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis ten nie normuje jednak jego daty początkowej, w związku z czym organ dysponuje w tym względzie uznaniem administracyjnym. W praktyce często ustala się, iż decyzja obowiązywać będzie np. od daty jej uprawomocnienia. Podkreślenia wymaga, że przepis nie nakłada zaś obowiązku wskazana przez organ konkretnej daty początkowej, czy ram czasowych, o ile okres ten nie przekroczy 6 miesięcy. W niniejszej sprawie realizacja obowiązku wynikającego z decyzji nastąpi od momentu udostępnienia nieruchomości na jeden dzień, co jest zgodne z art. 124b ust. 3 zd. 1 u.g.n. Mając na uwadze, że na usunięcie awarii inwestor potrzebować będzie kilku godzin, za uzasadnione należy uznać możliwość ustalenia tej daty (dnia) pomiędzy skarżącym a O. P. w dogodnym dla obu stron terminie. Sztywne wskazanie daty mogłoby zaś doprowadzić do niewykonania zaplanowanych prac. Skarżący sam podkreślał, że często przebywa poza miejscem zamieszkania (m.in.k. 81 akt sądowych), a więc możliwość indywidualnego dostosowania terminu uwzględnia słuszny interes strony, pozwoli na naprawienie kabla telekomunikacyjnego w terminie odpowiadającym zarówno skarżącemu jak i inwestorowi. Jest to także korzystne z punktu widzenia inwestora, który musi ustalić harmonogram prac, zorganizować zaplecze osobowe i techniczne. Określenie terminu udostępnienia nieruchomości na 1 dzień od daty jej zajęcia nie oznacza, wbrew zarzutom skarżącego, że będzie on zobowiązany do udostępniania nieruchomości w sposób nieograniczony. Sprawne usunięcie awarii leży w interesie inwestora, trudno więc zakładać, że po uzyskaniu decyzji nie będzie jej realizował w możliwie najszybszym terminie. Decyzja wydana na podstawie art. 124b u.g.n. podlega egzekucji administracyjnej. Wskazanie początku biegu terminu naprawy wynoszącego 1 dzień na dzień, w którym nastąpi zajęcie nieruchomości umożliwi jej wyegzekwowanie. W ocenie Sądu zaskarżona decyzja została w tym względzie właściwie umotywowana, a organ odwoławczy należycie wyważył interesy obu stron postępowania. Nie było zatem konieczności ustalenia w decyzji konkretnej daty (ram czasowych) przeprowadzenia czynności naprawczych.

Z akt sprawy wynika także, że spełniona została przesłanka niewyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia przez współwłaścicieli nieruchomości. Wystarczało bowiem do takiego ustalenia to, ze choć jeden z nich nie wyraził zgody. Podkreślenia wymaga przy tym, że przepis art. 124b u.g.n. nie wymaga przeprowadzenia w tym zakresie rokowań w celu uzyskania zgody, jednak w praktyce w wielu wypadkach dochodzi do wymiany korespondencji, która w istocie będzie stanowić rokowania (por. komentarz do art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, Grzegorz Matusik, publ. w LEX). Dla potrzeb zastosowania art. 124b ust.u.g.n. wymóg braku zgody należy odczytywać w ten sposób, że inwestor ma obowiązek wystąpić na piśmie o zgodę do właściciela nieruchomości na wykonanie zakreślonych prac służących prawidłowemu funkcjonowaniu wskazanych w tym przepisie urządzeń infrastruktury technicznej, w celu udowodnienia, że występował o zgodę, gdyż tylko brak zgody uzasadnia ingerencję władczą organów administracji publicznej i wydanie decyzji z art. 124b ust. 1 ustawy. Z akt sprawy wynika, że O.P. S.A. podejmowała próby polubownego załatwienia sporu i uzyskania zgody na usunięcie awarii (np. korespondencja z dnia (...) r.k. 20). Skarżący każdorazowo odmawiał i zakazywał wstępu na nieruchomość. Świadczy o tym znajdująca się w aktach sprawy korespondencja, skarżący podkreślił to również na rozprawie przed tut. Sądem. W związku z tym spełniona została przesłanka braku zgody wskazana w art. 124b ust. 1 u.g.n.

Nie zasługują również na uwzględnienie zarzuty skarżącego (podnoszone w piśmie uzupełniającym skargę), że kabel stanowi przyłącze telekomunikacyjne i służy wyłącznie właścicielowi działki sąsiedniej. Należy wskazać, że doziemny kabel telekomunikacyjny stanowi własność O.P. S.A. na dowód czego Inwestor przedłożył dokument księgowy środka trwałego spółki O.P. S.A. z dnia (...) r. W związku z tym, kabel telekomunikacyjny stanowi część składową przedsiębiorstwa- O.P. S.A. i nie stanowi części składowej nieruchomości skarżącego. Dla zastosowania art. 124b u.g.n. konieczne jest ustalenie, iż dany przewód, kabel czy urządzenie wchodzi w skład przedsiębiorstwa a nie należy do części składowych nieruchomości udostępnianej. W wyroku z dnia 17 czerwca 2009 r., I OSK 882/08 (CBOSA) NSA stwierdził bowiem, że zgodnie z art. 49 k.c. urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne, nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. (por. również wyrok NSA z dnia 11 lipca 2008 r., I OSK 1074/07; wyrok WSA w Poznaniu z 20 grudnia 2017 r., IV SA/Po 974/17; CBOSA). W rozpoznawanej sprawie kabel telekomunikacyjny stanowi własność inwestora, wchodzi w skład przedsiębiorstwa i nie może być kwalifikowany jako przyłącze telekomunikacyjne służące wyłącznie działce sąsiadującej z nieruchomością skarżącego czy też jako cześć składowa gruntu.

Dodać należy, że Inwestor określił dokładnie jakiej powierzchni terenu potrzebuje do zajęcia w celu zapewnienia dostępu do uszkodzonego kabla i przeprowadzenia prac. Decyzja ściśle określa zakres ograniczenia prawa własności wskazując powierzchnię części udostępnionych nieruchomości-pas o długości 16 m i szerokości 1 m. Takiej bowiem długości kabla dotyczyła awaria, więc ustalenie w ten sposób niezbędnego pasa gruntu do naprawy nie jest nadmierne. Do decyzji załączono mapę, na której w sposób prawidłowy i czytelny oznaczono ww. pas gruntu. W ten sposób oznaczony pas gruntu nie pozostawia wątpliwości gdzie mają być wykonane prace naprawcze, jest to szczególnie istotne gdyby obowiązek miał podlegać egzekucji administracyjnej.

W ocenie Sądu wstrzymywanie prac stanowi potencjalnie większe zagrożenie niż czasowe i odwracalne w zakresie skutków udostępnienie nieruchomości. Przedmiotowy kabel służy utrzymaniu łączności z służbami ratunkowymi. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na sąsiadujące z nieruchomością skarżącego przedszkole, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia i konieczności wezwania pomocy. Nie znajduje więc uzasadnienia utrzymujący się od trzech lat stan awarii kabla.

Mając to na uwadze należało stwierdzić, że Starosta P. nie naruszył art. 124b u.g.n. w wydanej decyzji. W ocenie Sądu decyzja ta zawiera wszelkie wymagane ww. przepisem elementy, uwzględnia interesy obu stron, jak i pozwoli na usunięcie awarii w sposób jak najmniej uciążliwy dla skarżącego. Decyzja została przy tym prawidłowo umotywowana, po wyczerpującym zebraniu i rozważeniu materiału dowodowego w sprawie, z zachowaniem praw skarżącego jako strony postępowania. Nie doszło zatem do naruszenia zarzucanych w skardze art. 7,77, 80, 107 § 3 k.p.a. i 15 k.p.a.

Podnoszone przez skarżącego na etapie postępowania administracyjnego zarzuty dotyczące kwestii umowy zawartej (jak i okoliczności jej zawarcia) przez żonę skarżącego z O. P., nie podlegają ocenie w przedmiotowym postępowaniu i pozostają bez wpływu na możliwość zastosowania trybu z art. 124b u.g.n. przez organ. Jak już bowiem wskazano wcześniej kwestia legalności ciągów, przewodów i urządzeń wskazanych w tym przepisie nie jest badana przez organy uprawnione do wydania przedmiotowej decyzji. Konieczność usunięcia awarii nie wymaga wcześniejszego ustalenia legalności kabla telekomunikacyjnego, stad nie było podstaw do zawieszenia niniejszego postępowania. W razie powstania szkód podczas usuwania awarii właścicielowi udostępnianej nieruchomości przysługuje odszkodowanie (art. 124b ust. 4 u.g.n.). W związku z tym nie zasługiwały one na uwzględnienie.

Mając na uwadze, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu należało orzec na podstawie art. 151 p.p.s.a. o oddaleniu skargi jako nieuzasadnionej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.