Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2913273

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 lipca 2010 r.
II SA/Po 286/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Aleksandra Łaskarzewska, Jakub Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2010 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Jolanty Werle-Binas sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia (...) lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.