Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2899770

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2011 r.
II SA/Po 258/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sędziowie WSA: Maria Kwiecińska, Jakub Zieliński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2011 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2011 r. Nr (...) w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.