II SA/Po 236/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

II SA/Po 236/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1760527

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2015 r. II SA/Po 236/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi D. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o podziale nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 kwietnia 2015 r. (data doręczenia stronie odpisu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 marca 2015 r. w przedmiocie wpisu sądowego - k. 34) skarżący został wezwany do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia i pod rygorem odrzucenia skargi - wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł (k. 2, 33).

W terminie do uiszczenia wpisu skarga nie została opłacona (k. 35, 36).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast z treści art. 220 § 3 p.p.s.a. wynika, że skargę, od której pomimo wezwania w trybie art. 220 § 1 nie został uiszczony wpis, sąd odrzuca.

Strona wnosząca skargę została prawidłowo (zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a.) wezwana do uiszczenia wpisu, a termin do opłacenia skargi upłynął z dniem 14 kwietnia 2015 r. Skarga w wymaganym terminie nie została opłacona, co uzasadnia jej odrzucenie.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.