Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835605

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
II SA/Po 168/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński.

Sędziowie WSA: Wiesława Batorowicz, Edyta Podrazik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.