Orzeczenia sądów
Opublikowano: Lubus.1999/20/123

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 1999 r.
II SA/Po 1533/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sędziowie NSA: Jolanta Szaniecka, Stanisław Małek (spr)

Protokolant ref.sąd. Anna Lewandowska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 1999r. sprawy ze skargi Wojewody Gorzowskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 1998r. Nr LVI/359/98 w przedmiocie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie faktyczne

Rada Miejska w Słubicach na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8.03.1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z 7.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z zm.) i uchwały Rady z 26.04.1996r. Nr XXVI/175/96 - podjęła 18 czerwca 1998r. uchwałę Nr LVI/359/98 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko.

Wojewoda Gorzowski na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym wniósł skargę, domagając się stwierdzenia jej nieważności.

Wskazano, iż uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, które polegało na tym, że "nie został zachowany co najmniej 7 dniowy termin wyprzedzający ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu i prognozy do publicznego wglądu (art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy), według przedłożonej dokumentacji zawiadomienie na tablicy wisiało od 22 kwietnia 1998r. do 4 czerwca 1998r. a zawiadomienie w gazecie ukazało się 29 kwietnia 1998r., natomiast wyłożenie projektu planu odbyło się od 30 kwietnia do 20 maja 1998r. Z treści dokumentacji wynika, że projekty i zarzuty rozpatrywane były 18.06.1998r. i w tym samym dniu uchylono projekty planów miejscowych - naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 8, 9, 10".

Rada Miejska w odpowiedzi na skargę wniosła o jej oddalenie.

Stwierdzono, że projekt planu i prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze został 29.04.1998r. przedstawiony w prasie, ale zawiadomienie zostało 22.04.1998r. wywieszone na tablicy ogłoszeń. Projekt planu był wyłożony od 30.04 do 20.05.1998r.

Podkreślono, że projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni. Ogłoszenie w prasie ukazało się przed terminem wyłożenia projektu planu a obwieszczenie na tablicy ogłoszeń ukazało się w terminie ustawowym.

Należało uznać - zdaniem Rady Miejskiej - iż interes stron nie został naruszony a uchybienie 7 dniowemu terminowi ogłoszenia w miejscowej prasie o wyłożeniu projektu planu jest uchybieniem niewielkiej wagi i nie powinno skutkować uchyleniem uchwały.

Rada Miejska stwierdziła też, że na sesji nie były rozpatrywane protesty i zarzuty do planu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa przepis art. 18 ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Wskazany przepis (ust. 2 pkt 6) stanowi, iż zarząd gminy, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wykłada projekt planu i prognozę, o której mowa w art. 10 ust. 2, do publicznego wglądu, na okres co najmniej 21 dni.

O wyłożeniu planu ogłasza w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, co najmniej na 7 dni przed tym wyłożeniem.

Bezsporne było, że przedmiotowy projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu od 30 kwietnia do 20 maja 1998r. (21 dni). Jednakże ogłoszenie w miejscowej prasie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu ukazało się 29 kwietnia a więc z uchybieniem 7 dniowego terminu, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do przepisu art. 27 ust. 1 ustawy naruszenie trybu postępowania powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

W świetle powołanego przepisu każde naruszenie trybu postępowania sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powoduje odpowiednią nieważność uchwały. Z tego powodu zarzut skargi zmierzający do wykazania, iż uchybienie nie miało wpływu na merytoryczną treść podjętej uchwały, jest bez znaczenia i nie może odnieść zamierzonego skutku.

Jeżeli chodzi o twierdzenie skargi, iż protesty (w skardze mylnie określono "projekty") i zarzuty rozpatrywano w dniu, w którym podjęto uchwałę to jest ono nietrafne.

Z przedłożonej dokumentacji a zwłaszcza z protokołu sesji odbytej 18 czerwca 1998r. nie wynika aby były rozpatrywane protesty i zarzuty do planu objętego uchwałą.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 24 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z zm.) orzeczono jak w sentencji wyroku.