Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702408

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
II SA/Po 140/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jan Szuma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 18 stycznia 2019 r. M. J. złożyła skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2019 r., (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania (k. 3-5 akt sądowych).

Zarządzeniem z dnia 19 lutego 2019 r. (k. 2 akt sądowych) Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej zwany "Przewodniczącym Wydziału") polecił wezwać skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 złotych stosownie do § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Odpis powyższego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału wysłano pełnomocnikowi skarżącej wraz z pismem przewodnim z dnia 25 lutego 2019 r. (k. 12 akt sądowych), a adresat odebrał je osobiście 27 lutego 2019 r. (k. 13 verte akt sądowych).

Dnia 13 marca 2019 r. specjalista Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu potwierdził, że do 12 marca 2019 r. wpis od skargi M. J. nie wpłynął na rachunek Sądu (zobacz adnotację na k. 15 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W myśl art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 lutego 2019 r. (k. 2 akt sądowych) skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł pod rygorem jej odrzucenia.

Skoro wpis od skargi nie został wpłacony w wymaganym terminie, to wypełnione zostały przesłanki do jej odrzucenia na podstawie cytowanych na wstępie art. 220 § 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.