II SA/Po 1161/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2434061

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2017 r. II SA/Po 1161/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2017 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący R. K. reprezentowany przez ad J. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania.

Zarządzeniem z 1 grudnia 2017 r. pełnomocnik skarżącego został m.in. wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie adresu zamieszkania skarżącego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pełnomocnik osobiście odebrał wezwanie w dniu 6 grudnia 2017 r. W dniu 11 grudnia 2017 r. nadał w urzędzie pocztowym wniosek o przedłużenie terminu do podania adresu skarżącego oraz do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu sądowym do dnia 3 stycznia 2018 r. Wniosek uzasadnił trudnościami w skontaktowaniu się z klientem, a także nadchodzącym okresem świątecznym - skarżący prawdopodobnie pojawi się w kraju w nowym roku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że termin do uzupełnienia braków formalnych skargi nie jest terminem sądowym, o którym stanowi przepis art. 82 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", a więc nie znajduje do niego zastosowanie regulacja przewidująca możliwość przedłużenia lub skrócenia terminu - zawarta w art. 84 p.p.s.a. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi jest terminem ustawowym, gdyż wynika z art. 49 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 46 § 2 i art. 57 § 1 p.p.s.a.

Przechodząc do kwestii uzupełnienia braku formalnego skargi Sąd w okolicznościach niniejszej sprawy uznał za zasadne zawiesić postępowanie sądowe na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Z akt niniejszej wynika bowiem, że skarżący przebywa za granicą, dlatego umocował profesjonalnego pełnomocnika do reprezentowania go przez organami administracji oraz przed sądem w sprawie o wymeldowanie. Nie podał jednak adresu zamieszkania. Pomimo wezwania pełnomocnik także nie jest w stanie podać adresu zamieszkania skarżącego.

W związku z tym należy stwierdzić, że nie jest znany adres skarżącego i nie można uzupełnić tego braku skargi.

Zawieszenie postępowania, o jakim mowa w art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. może mieć miejsce, jeżeli na skutek braku wskazania adresu strony skarżącej nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Mając na względzie wskazane okoliczności Sąd na mocy art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. zawiesił postępowanie sądowe w niniejszej sprawie. Podjęcie postępowania nastąpi, gdy ustanie przyczyna zawieszenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.