Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028727

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2020 r.
II SA/Po 1125/19
Przeniesienie skrzynki z gazomierzem w inne miejsce. Budowa nowego przyłącza.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Drzazga, Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lipca 2020 r. sprawy ze skargi D. M. na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2019 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I. uchyla zaskarżoną decyzję,

II. zasądza od Inspektor Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego kwotę (...) zł ((...) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K., decyzją z dnia (...) października 2019 r., nr (...), umorzył w całości postępowanie administracyjne dotyczące zgodności realizacji inwestycji polegającej na budowie przyłącza gazu do budynku handlowo-usługowego przy ul. (...) (działka nr (...)) w K.

W uzasadnieniu wydanej decyzji organ wskazał, że D. M. (dalej: skarżący) reprezentowany przez pełnomocnika, dnia (...) czerwca 2019 r., wniósł żądanie przeprowadzenia kontroli i wszczęcia odpowiedniego postępowania w sprawie zgodności realizacji inwestycji polegającej na budowie przyłącza gazu do budynku handlowo-usługowego przy ul. (...) (działka nr (...)) w K. zawierającego m.in. żądanie: "Na podstawie art. 61 § 1 k.p.a. w związku z art. 81, art. 83 ust. 1, art. 84, art. 84a Prawa budowlanego imieniu D. M., wnoszę o:

1. przeprowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przy wykonaniu robót budowlanych rozpoczętych w dniu dzisiejszym tj. (...).06.2019 r., a związanych, wg informacji uzyskanej od robotników, z budową przyłącza gazowego,

2. wszczęcie i przeprowadzenie, w interesie publicznym postępowania administracyjnego adekwatnego do stwierdzonych nieprawidłowości",

Organ wyjaśnił, że skarżący w swoim wniosku z dnia (...) czerwca 2019 r. podniósł, że cytat: "roboty budowlane (instalacyjne) realizowane są niezgodnie z przepisami (...) sygnalizując następujące nieprawidłowości: roboty są wykonywane bez zatwierdzonego projektu, roboty są wykonywane bez nadzoru kierownika robót sanitarnych i inspektora nadzoru, brak oznakowania robót znakami bezpieczeństwa itp.". W ocenie organu, poruszane przez wnioskodawcę zastrzeżenia, nie znalazły potwierdzenia w faktach.

Organ wyjaśnił, że pismem z dnia (...) lipca 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w P. poinformowała organ, że przebudowa przyłącza gazu do budynku handlowo-usługowego (...) przy ul. (...) (działka nr (...)) została wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego i przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Na przebudowę przyłącza gazu zostały wydane warunki techniczne z dnia (...) kwietnia 2019 r., na podstawie których został opracowany projekt techniczny-wykonawca projektu Przedsiębiorstwo Urządzeń Grzewczych "(...)". Przebudowę przyłącza wykonała również firma P.U.G. (...) - protokół z odbioru przyłącza nr (...) z dnia (...) czerwca 2019 r." Do pisma PSG załączyła: warunki techniczne przebudowy przyłącza istniejącego niskiego ciśnienia z dnia (...) kwietnia 2018 r., porozumienie z firmą (...) z dnia (...) maja 2018 r., protokół z odbioru przyłącza nr (...). z dnia (...) czerwca 2019 r. oraz zawiadomienie z dnia (...) lipca 2019 r. złożone do Starostwa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w K. o wykonaniu prac geodezyjnych z dnia (...) lipca 2019 r.

Organ wskazał, że zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 Prawa budowlanego. W powołanym przepisie zawarta została jedna z podstawowych zasad prawa budowlanego, że wszelkie roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z § 2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie przyłączem gazowym jest odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego służący do przyłączenia instalacji gazowej, którego częścią może być zespół gazowy, w tym punkt gazowy lub stacja gazowa. Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolniona jest budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. (art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego). Inwestorowi przysługuje możliwość wyboru procedury dotyczącej budowy przyłączy: może dokonać zgłoszenia właściwemu organowi na podstawie art. 30 Prawa budowlanego, może też skorzystać z wprowadzonego trybu realizacji, czyli bez zgłoszenia, przy zastosowaniu art. 29a Prawa budowlanego. Zgodnie z regulacją art. 29a ust. 1 budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z regulacją art. 29a ust. 2: Do budowy, o której mowa w ust. 1 ustawy, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Budowa przyłącza - bez względu na to, czy jest realizowana z zastosowaniem art. 29a, czy art. 30 Prawa budowlanego musi być prowadzona zgodnie z warunkami i wymaganiami stawianymi przez przedsiębiorstwa sieciowe, czyli z uwzględnieniem obowiązujących przepisów branżowych regulujących warunki przyłączania do odpowiednich sieci.

W ocenie organu, w przedmiotowej sprawie nie doszło do budowy nowego przyłącza gazu do spornego budynku (przyłącze już istniało) a jedynie do jego przebudowy tj. przeniesienia skrzynki z gazomierzem w inne miejsce, które to roboty zgodnie z regulacją art. 30 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo budowlane zostały zwolnione z obowiązku zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W związku z powyższym wobec dokonanych ustaleń - organ nadzoru budowlanego nie ma podstaw do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku skarżącego z dnia (...) czerwca 2019 r. Organ stwierdził więc, że postępowanie w tej sprawie jest bezprzedmiotowe i organ zobligowany jest na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzyć niniejsze postępowanie administracyjne.

Skarżący, pismem z dnia (...) października 2019 r., wniósł odwołanie od decyzji organu I instancji. Skarżący wskazał, że usytuowanie przyłącza gazu w innym miejscu (przeniesienie skrzynki z gazomierzem w inne miejsce) to nie przebudowa, ale budowa nowego przyłącza. Każda zmiana trasy obiektu liniowego to nie przebudowa, a budowa takiego obiektu w innym miejscu. Zdaniem skarżącego, organ nie wskazał żadnego dowodu na fakt legalnego istnienia przyłącza gazu.

Skarżący wskazał również, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego (tj. budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych), z zastrzeżeniem art. 29a, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Zastrzeżenie to powoduje, że zamiast dokonywać zgłoszenia, inwestor może skorzystać z trybu alternatywnego, uregulowanego w art. 29a ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. W tym celu inwestor powinien sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, która została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz spełnić - w zależności od rodzaju przyłącza, które zamierza wybudować - wymogi przepisów prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zatem o tym, która z określonych w ustawie form (procedur) będzie miała zastosowanie, decyduje inwestor, który albo dokona zgłoszenia budowy przyłącza lub też uzna, że w danym przypadku w jego ocenie korzystniejsze jest skorzystanie z uprawnienia określonego w art. 29a ust. 1 (por. wyrok NSA z dnia 27 maja 2011 r., II OSK 924/10, Lex nr 992667). Istotnym jednak jest, że wybór ten - zgodnie z treścią art. 29a ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego - pozostawiony jest inwestorowi jedynie na etapie poprzedzającym budowę przyłącza, a więc przed realizacją inwestycji. Powołane przepisy zawarte są bowiem w rozdziale 4 ustawy - Prawo budowlane i odnoszą się, jak wskazuje sam tytuł rozdziału, do postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych. Nie można zatem uznać, że art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego nie określa chwili, w której inwestor powinien sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto skoro przepis ten określa, że "budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego (...) to oczywistym jest, że plan ten sporządzony winien być przed przystąpieniem do budowy przyłącza. W przeciwnym razie plan sytuacyjny wydaje się zbędny. Należy zauważyć, że w odmiennej sytuacji od wyżej opisanej znajduje się inwestor, który, nie korzystając z żadnego z przedstawionych powyżej trybów postępowania, dokonał budowy przyłącza samowolnie. W takiej sytuacji zastosowanie powinny wówczas znaleźć przepisy art. 49b Prawa budowlanego, odnoszące się do legalizacji obiektu budowlanego będącego w budowie bądź wybudowanego bez zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Tak jak przed budową przyłącza ustawodawca pozostawia inwestorowi możliwość wyboru procedury - zgłoszenia budowy bądź sporządzenia planu sytuacyjnego i podjęcia dalszych kroków wedle regulacji określonych w prawie energetycznym albo przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tak w przypadku samowolnej budowy przyłącza (z naruszeniem powyższych trybów postępowania) inwestor zdany jest na procedurę legalizacji (ostatecznie rozbiórki obiektu) określoną dla budowy obiektu przeprowadzonej bez wymaganego zgłoszenia, albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ (art. 49b Prawa budowlanego).

Skarżący zaznaczył również, że wykonanie inwentaryzacji (wykonanie prac geodezyjnych) to nie sporządzenie planu sytuacyjnego. Organ nie wskazał na fakt istnienia przed rozpoczęciem robót: zgłoszenia, bądź też planu sytuacyjnego. Ocena organu, że roboty budowlane związane z budową przyłącza w innym miejscu, nie są reglamentowane przez prawo, jest oceną wadliwą.

Inspektor Nadzoru Budowlanego, decyzją z dnia (...) listopada 2019 r., nr (...), utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że nie podziela poglądu skarżącego, że "usytuowanie przyłącza gazu w innym miejscu (przeniesienie skrzynki z gazomierzem w inne miejsce) to nie przebudowa, ale budowa nowego przyłącza". Zdaniem organu odwoławczego, z przeprowadzonym w sprawie ustaleń wynika, że na terenie nieruchomości na działce nr (...) w miejscowości K. przy ul. (...), przyłącze gazowe już istniało, zatem nie może być mowy o budowie przyłącza gazowego. Świadczy o tym też porozumienie z dnia (...) maja 2018 r. pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. a Spółką (...), w którym w § 1 zawarto zapis, że: "podmiot zamierza zmienić lokalizację punktu gazowego wraz z kurkiem głównym i/lub dokonać zmiany trasy przyłącza gazu zlokalizowanego na dz. nr (...) w miejscowości K. przy ul. (...)".

Zdaniem więc organu odwoławczego, organ I instancji prawidłowo ustalił, że w niniejszej sprawie, nie doszło do budowy przyłącza gazowego, a dokonano tylko i wyłącznie jego przebudowy. Ustawodawca w żaden sposób nie wskazał w ustawie Prawo budowlane, aby do dokonania przebudowy istniejącego przyłącza gazowego inwestor musiałby uzyskać pozwolenie na budowę, a tym bardziej dokonać stosowego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanemu, co z tym idzie dokonanie przebudowy przyłącza gazowego jest wyjęte spod reglamentacji art. 29 p.b. i art. 30 p.b. Z uwagi na powyższe, organ odwoławczy nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, że inwestor winien dokonać stosownego zgłoszenia lub skorzystać z trybu przewidzianego w art. 29a p.b., z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie nie dokonano budowy nowego przyłącza gazowego, lecz dokonano przebudowy istniejącego przyłącza gazowego. Również kwestie związane z "wykonaniem inwentaryzacji (wykonanie prac geodezyjnych) to nie sporządzenie planu sytuacyjnego" w niniejszej sprawie nie ma, żadnego uzasadnienia ponieważ art. 29a p.b. nie ma zastosowania wobec czego inwestor nie musiał sporządzić planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Organ odwoławczy zaznaczył jednak, że w dniu (...) czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w K. zostało złożone zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnym w części dotyczącej inwentaryzacji przyłącza gazu.

Organ odwoławczy nie zgodził się również z zarzutem skarżącego, że organ I instancji nie wskazał żadnego dowodu na fakt legalnego istnienia przyłącza gazu. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji organu I instancji wynika, że organ stosownym pismem zwrócił się do Polskiej Spółki Gazownictwa, jak również przytoczył stosowne przepisy Prawa budowlanego oraz wyjaśnienia wskazujące, iż przebudowane przyłącze gazowe istnieje leganie i nie zostały naruszone przepisy Prawa budowlanego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, organ odwoławczy stwierdził, że prace prowadzone na posesji przy ul. (...), dz. nr (...) w K., polegające na przebudowie przyłącza gazowego nie wymagały dokonania przez inwestora stosownego zgłoszenia organowi administracji publicznej, ani tym bardziej nie wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ I instancji prawidłowo umorzył więc postępowanie administracyjne z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Pismem z dnia (...) grudnia 2019 r., skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję organu odwoławczego. Skarżący zarzucił wydanemu rozstrzygnięciu naruszenie art. 105 § 1 k.p.a.

W uzasadnieniu wniesionej skargi, skarżący wskazał, że spór w przedmiotowej sprawie dotyczy w istocie tego, czy bezspornie wykonane roboty stanowiły "budowę", jak twierdzi skarżący, czy też były "przebudową" jak twierdzą organy. Skarżący, powołując się na orzecznictwo wskazał, że to, że określony obiekt budowlany został wykonany w całości w innym miejscu, a następnie przeniesiony i usytuowany w innym miejscu, nie może uzasadniać wniosku, ze nie jest to budowa rozumiana jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. Zdaniem skarżącego, w odniesieniu do przedmiotowej sprawy należy uwzględnić iż to, że przyłącze gazu wykonane wcześniej w całości w innym miejscu, a następnie przeniesione w inne miejsce, powoduje, że mamy do czynienia z budową, która wymaga co najmniej zgłoszenia. Skarżący zwrócił również uwagę, że każda zmiana trasy obiektu liniowego to nie przebudowa, ale budowa takiego obiektu w innym miejscu.

Zdaniem skarżącego, organ odwoławczy nie wyjaśnił zarzutu podniesionego w punkcie 2 odwołania, że nie wykazano, że wcześniej wybudowane przyłącze gazu jest legalne. Nie wskazano na tę okoliczność żadnego dowodu, żadnego dokumentu (pozwolenia na budowę, zgłoszenia). Skarżący zaznaczył również, że wewnętrzne przepisy PSG nie stanowią prawa, a jej opinie nie mają charakteru wiążącego. Wadliwa, jak się wydaje, praktyka tej spółki nie może być akceptowana przez organy praworządnego państwa.

Inspektor Nadzoru Budowlanego, pismem z dnia (...) grudnia 2019 r., złożonym w odpowiedzi na skargę, wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

W rozpoznawanej sprawie, zasadniczy spór koncentruje się na dokonaniu oceny charakteru przeprowadzonych prac polegających na usytuowaniu przyłącza gazu w innym miejscu (przeniesienie skrzynki z gazomierzem w inne miejsce) jako przebudowy - jak twierdzi organ, bądź jako budowy - jak wywodzi skarżący.

Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm., dalej: p.b.), roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Wyjątek od powyższej zasady, przewidziany w art. 29 pkt 20 p.b. stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Taka budowa jednak, jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 1a p.b., wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Szczególny tryb przewiduje natomiast przepis art. 29a p.b., zgodnie z którym, budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (ust. 1). Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ust. 2). Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 (ust. 3).

Słusznie więc wywodzi organ, że inwestorowi przysługuje możliwość wyboru procedury dotyczącej budowy przyłączy: może dokonać zgłoszenia właściwemu organowi na podstawie art. 30 p.b. lub może też skorzystać z wprowadzonego trybu realizacji czyli bez zgłoszenia, przy zastosowaniu art. 29a p.b. Zdaniem jednak organu, wykonane prace nie stanowiły budowy przyłącza gazowego a jedynie jego przebudowę i w związku z tym, prace takie nie podlegają żadnemu z powyższych trybów. Z powyższym stanowiskiem organów nie sposób się jednak zgodzić.

Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 6 p.b., budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 7a p.b., przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

W ocenie Sądu, słusznie skarżący wywodzi, że przeniesienie przyłącza gazowego w inne miejsce nie mieści się w pojęciu przebudowy, lecz roboty takie należy zakwalifikować jako budowę. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że wykonanie określonego obiektu budowlanego w znacznej części lub nawet w całości w innym miejscu, a następnie przeniesienie i usytuowanie w innym miejscu, nie może uzasadniać wniosku, że nie jest to budowa rozumiana jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. W takim przypadku wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu polega na usytuowaniu obiektu w określonym miejscu z zamiarem korzystania z niego (por. wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2005 r., sygn. akt OSK 1922/04; wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2004 r., sygn. akt II OSK 104/04, ONSA i WSA 2004/1/27). Słusznie również skarżący wywodzi, że zmiana trasy obiektu liniowego jest budową tego obiektu, a nie przebudową.

W związku z powyższym, niezasadnie organy uznały, że w rozpoznawanej sprawie przywołane wyżej przepisy art. 30 ust. 1 pkt 1a p.b., i art. 29a p.b., nie będą miały zastosowania. Tym samym, za nieuzasadnione uznać należy rozstrzygnięcie organu o umorzeniu prowadzonego postępowania z wniosku skarżącego. Postępowanie to nie stało się bowiem bezprzedmiotowe (art. 105 § 1 k.p.a.).

Sąd nie podziela natomiast zarzutu skarżącego, który wodzi, że organ niezasadnie pominął kwestię legalności wcześniej wybudowanego przyłącza gazu. Należy bowiem zwrócić uwagę, że przedmiot postępowania administracyjnego został określony w żądaniu strony wszczęcia postępowania oraz w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania (art. 61 § 1 i 4 k.p.a.). Skarżący natomiast domagał się w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przy wykonaniu robót budowlanych rozpoczętych w dniu (...) czerwca 2019 r., a związanych, wg informacji uzyskanej od robotników, z budową przyłącza gazowego. Powyższy zakres żądania wyraźnie zakreślił organowi kwestie, które mają zostać poddane ocenie. Nie sposób więc czynić zarzutu organowi, że nie zbadał także legalności pierwotnego przyłącza, skoro skarżący domagał się kontroli robót polegających na jego przeniesieniu w inne miejsce, słusznie argumentując, że stanowiło to faktycznie budowę nowego przyłącza.

Z uwagi na powyższe, wydana w sprawie decyzja i poprzedzająca ją decyzja organu I instancji podlegają uchyleniu, zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.). Ponownie rozpoznając sprawę, organy wezmą pod uwagę powyższe rozważania, przyjmując że wykonane prace stanowiły w istocie budowę przyłącza gazowego a nie jego przebudowę. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.