Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1572928

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2014 r.
II SA/Po 1097/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym: wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi S. M. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia... 2014 r. nr... w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę; postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim dotyczy pozwolenia na rozbiórkę oznaczonej nr... części budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr... położonej przy Pl. H. S.... w T.

Uzasadnienie faktyczne

S. M. reprezentowana przez adw. M. B. wraz ze skargą do tutejszego Sądu wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia... 2014 r. nr..., którą utrzymano w mocy decyzję Starosty T. z dnia... 2014 r. nr... znak:. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego na działkach nr... położonych przy Pl. H. S. w T. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje nieodwracalne skutki albowiem zostanie rozebrany budynek, który do tej pory służy skarżącej jako pomieszczenie do trzymania węgla oraz drzewa na opał na zimę. W razie jego rozbiórki skarżąca pozostanie bez możliwości magazynowania potrzebnego opału. W konsekwencji narazi ją to na dodatkowe koszty związane z zakupem każdorazowo niewielkich ilości w sezonie, a zatem po znacznie wyższej cenie aniżeli może zakupić opał w większych ilościach poza sezonem grzewczym. Nadto w skardze podniosła, że na mocy aktu notarialnego rep.... nr... sporządzonego w dniu 22 listopada 2013 r. nabyła znajdujący się na działce nr... lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 46,10 m2 oraz garaż numer... o powierzchni użytkowej 36,20 m2, przy czym powierzchnia garażu obejmuje garaż i przynależący do niego budynek gospodarczy (drwalik), którego rozbiórka jest przedmiotem niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Wniosek strony skarżącej o wstrzymanie zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki uzasadniające udzielenie ochrony tymczasowej.

Co do przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenie skutków w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się, że chodzi o szkodę (majątkową a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego (post. NSA z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W ocenie Sądu skarżąca wykazała, iż wykonanie zaskarżonej decyzji wiązałoby się zarówno z niebezpieczeństwem spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, jak i z ryzykiem powstania znacznej dla skarżącej szkody. Po pierwsze zważyć należy, że skarżąca powołując się na umowę kupna-sprzedaży z dnia 22 listopada 2013 r. (stosowny akt notarialny) zakwestionowała prawo własności inwestorów U. i M. K. do części przedmiotowego budynku gospodarczego - jednej z komórek gospodarskich (nr...), składającego się w całości - jak wynika z akt sprawy - z gospodarskich komórek lokatorskich. Jednocześnie podniosła, że w tej właśnie komórce nr... przechowuje węgiel i drzewo na opał. Wykonanie zaskarżonej decyzji tj. rozebranie całego budynku gospodarczego, przede wszystkim komórki nr... spowoduje zatem - jak podała skarżąca - pozostawienie jej bez możliwości przechowywania niezbędnego opału i narazi na niewspółmiernie wysokie koszty bieżącego zakupu opału w małych ilości, który będzie musiała przechowywać w lokalu mieszkalnym. Sąd pragnie również dostrzec, że zważywszy na podnoszone zarzuty skarżącej co do prawa własności do wskazanej części nieruchomości nr..., rozbiórka istniejącej na tym terenie części obiektu może spowodować trudne do odwrócenia skutki. Przedmiotowy budynek gospodarczy jest budynkiem starym, wprawdzie niewpisanym do rejestru zabytków, lecz zlokalizowanym na obszarze strefy układu urbanistycznego m. T. wpisanej do rejestru zabytków. W związku z tym jego rozbiórka może niewątpliwie prowadzić do sytuacji, w której w razie wyeliminowania zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego odtworzenie budynku nie będzie możliwe bądź nawet gdy będzie możliwe, wiązać się będzie z poniesieniem znacznych niewspółmiernych nakładów finansowych i organizacyjnych.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż koniecznym było wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jedynie w zakresie, w jakim dotyczy pozwolenia na rozbiórkę oznaczonej nr... części przedmiotowego budynku gospodarczego, albowiem tylko w tym zakresie zaistniało niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącej znacznej szkody lub spowodowania dla niej trudnych do odwrócenia skutków.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.