Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2614845

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 stycznia 2019 r.
II SA/Po 1060/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z., S. L., R. J., J. J., J. B., J. L., I. L., T. P., A. P., A. Z., M. Z., E. Z., J. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę S. L., R. J., J. J., J. B., J. L., I. L., T. P., A. P., A. Z., M. Z., E. Z., J. Z.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...). A. Z., S. L., R. J., J. J., J. B., J. L., I. L., T. P., A. P., A. Z., M. Z., E. Z. i J. Z. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skarga nie była opłacona.

Pomimo skutecznego wezwania każdego z wymienionych wyżej skarżących do opłacenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia w terminie do wykonania tej czynności wpis od skargi uiściła jedynie A. Z. Pozostali skarżący wpisu od skargi nie uiścili.

W tym stanie rzeczy, wobec nie opłacenia w wyznaczonym terminie wpisu skargi, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) skarga S. L., R. J., J. J., J. B., J. L., I. L., T. P., A. P., A. Z., M. Z., E. Z., J. Z. podlegała odrzuceniu i stąd na mocy powołanych wyżej przepisów oraz art. 16 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.