Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092013

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 lipca 2016 r.
II SA/Po 1039/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej "A" Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2016 r. sygn. akt II SA/Po 1039/15 w sprawie ze skarg W. G. i R. G. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; postanawia zwrócić skarżącej kasacyjnie Spółce "A" Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą P. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Skargą kasacyjną wniesioną w dniu 24 maja 2016 r. "A" Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w P. zaskarżyła wyrok tut. Sądu z dnia 8 kwietnia 2016 r. sygn. akt II SA/Po 1039/15. Od skargi kasacyjnej uiszczono wpis w wysokości 200 zł.

Zważyć należy, iż wskazanym wyrokiem rozpatrzona została skarga na decyzję administracyjną wydaną w trybie wznowienia postępowania administracyjnego. Tak określony przedmiot zaskarżenia nakazuje uznać, że skarga podlegała wpisowi stałemu w wysokości 200 zł, stosownie do § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Tym samym przedmiotowa skarga kasacyjna podlega wpisowi stałemu w wysokości 100 zł stosownie do § 3 powołanego aktu.

Stosownie do art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), gdy strona omyłkowo uiści zbyt wysokie opłaty albo opłaty nienależne, sąd ma obowiązek z urzędu zwrócić nadpłaconą kwotę kosztów postępowania, a zwrot nienależnych kosztów nastąpi po potrąceniu przez księgowość sądu kosztów zwrotu opłaty. Strona skarżąca uiściła wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 200 zł, stąd nadpłata ponad kwotę 100 zł podlega zwrotowi.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 225 powołanej ustawy orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.