Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092012

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
II SA/Po 1025/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia... 2015 r. Nr.. w przedmiocie scalenia gruntów; postanawia przywrócić J. S. termin do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę J. S. wniesioną w niniejszej sprawie z powodu nieuiszczenia w zakreślonym 7-dniowym terminie wpisu sądowego od skargi.

Po doręczeniu w dniu 8 lutego 2016 r. odpisu powyższego postanowienia skarżący w dniu 15 lutego 2016 r. wniósł "zażalenie" na to postanowienie, w uzasadnieniu którego wskazał m.in., iż zwraca się z uprzejmą prośbą o przywrócenie skargi". Wyjaśnił przy tym, że nie otrzymał wezwania Sądu z dnia 19 listopada 2015 r. do uiszczenia wpisu, ani zawiadomień o awizowaniu przesyłki z dnia 23 listopada i 1 grudnia 2015 r. Skarżący podkreślił, że w okresie X-XII 2015 r. i I 2016 r. otrzymał wszystkie inne pisma polecone (13 sztuk). Jednocześnie skarżący załączył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Następnie w piśmie z dnia 3 marca 2016 r. skarżący wskazał, że "Urząd Pocztowy w L. potwierdził taką przesyłkę." Dodał, że nie zmienia to jednak faktu, że przesyłki tej, ani żadnego zawiadomienia skarżący nie otrzymał, mimo, że w tym okresie otrzymał 13 innych przesyłek poleconych. W związku z tym nie mógł uiścić wpisu i złożyć wniosku o prawo pomocy. Dlatego skarżący wniósł "o przywrócenie skargi".

Postanowieniem referendarza sądowego tutejszego Sądu z dnia 20 kwietnia 2016 r. skarżący został zwolnionych od obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

W piśmie z dnia 20 maja 2016 r. skarżący ponowił prośbę o "przywrócenie skargi".

Sąd pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. wezwał skarżącego do sprecyzowania pisma z dnia 15 lutego 2016 r., uzupełnionego pismem z dnia 3 marca 2016 r. poprzez podanie, czy jego intencją było wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2016 r. o odrzuceniu skargi, czy może wniesienie wniosku o przywróceniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi - pod rygorem przyjęcia, że skarżący wniósł zażalenie. Jednocześnie Sąd pouczył skarżącego o treści przepisów art. 86 i art. 87 ustawy z dnia ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej: p.p.s.a.).

W odpowiedzi z dnia 21 czerwca 2016 r. skarżący wskazał, że jego intencją było wniesienie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Zaznaczył, że nie było jego winy, ani niedopatrzenia w związku z nieuiszczeniem wpisu, albowiem nie otrzymał przesyłki, w której wezwano go do uiszczenia wpisu, ani zawiadomienia o niej. Dlatego nie mógł uiścić wpisu w wyznaczonym czasie. Dodatkowo skarżący przedstawił zestawienie 13 pism, które w tym czasie otrzymał, chcąc wykazać, że w okresie tym otrzymał inne przesyłki polecone. Skarżący podał przy tym, że nie wie, czy z winy poczty, listonosza, czy osób trzecich nie dostarczono mu przesyłki i zawiadomień o jej próbie doręczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Wniosek J. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi należało uwzględnić.

Zważyć należy, iż zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Przepis art. 86 § 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego (art. 86 § 2 p.p.s.a.). W myśl przepisu art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Przypomnieć należy, iż postanowieniem z dnia 21 stycznia 2016. Sąd odrzucił skargę J. S. wniesioną w niniejszej sprawie, z uwagi na nieuiszczenie w wyznaczonym terminie wpisu od skargi. Postanowienie to doręczono skarżącemu w dniu 8 lutego 2016 r. i stosownie do terminu określonego w art. 87 § 1 p.p.s.a. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, jednocześnie wnosząc o przyznanie prawa pomocy (zwolnienia od kosztów sądowych). Stwierdzić należy, iż w świetle art. 87 § 2 p.p.s.a. złożenie przez skarżącego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych jest równoznaczne z dokonaniem czynności, której skarżący nie dokonał w terminie, czyli uiszczenia wpisu.

Przystępując do oceny, czy skarżący uprawdopodobnił, że nie ponosi winy za uchybienie terminu do uiszczenia wpisu należy wskazać, iż w judykaturze przyjmuje się, iż przy ocenie czy uchybienie terminu było zawinione należy brać pod uwagę obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. Skoro art. 86 § 2 p.p.s.a. stanowi, że we wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy po stronie zainteresowanego przywróceniem terminu, to należy uznać, że jakikolwiek stopień zawinienia strony w uchybieniu terminu (nawet lekkie niedbalstwo) powoduje niedopuszczalność jego przywrócenia. Przywrócenie terminu może więc mieć miejsce tylko wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Przywrócenie terminu jest więc dopuszczalne wyłącznie w przypadku zaistnienia obiektywnych, występujących bez woli strony, okoliczności, które mimo dołożenia przez stronę odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw udaremniły dokonanie czynności w terminie (por. postanowienie NSA z dnia 12 lutego 2015 r., I OZ 91/15, Lex nr 1643289).

Odnosząc powyższe rozważania do okoliczności przedstawionych przez wnioskodawcę Sąd uznał, iż uprawdopodobnił on brak winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Zważyć należy, iż Sąd pismem z dnia 19 listopada 2015 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi. Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie z uwagi na nieobecność J. S. została - stosownie do przepisu art. 73 p.p.s.a. - pozostawiona na okres 14 dni w placówce pocztowej, a zawiadomienia o tym fakcie - jak wynika z koperty - pozostawiono na drzwiach adresata (k. 37 akt sądowych). Z tejże koperty przesyłki wynika również, że próba doręczenia przesyłki adresatowi miała miejsce 23 listopada 2015 r. i w tym dniu zawiadomienie (awizo) pozostawiono na drzwiach adresata i czynność tę powtórzono w dniu 1 grudnia 2015 r. Przepis art. 73 p.p.s.a. uznaje za skuteczne doręczenie (jako zastępcze) sytuację, gdy po nieudanej próbie doręczenia przesyłki bezpośrednio adresatowi, przesyłkę pozostawia się na okres 14 dni w placówce pocztowej i dwukrotnie pozostawia się w skrzynce oddawczej lub na drzwiach mieszkania zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej w terminie siedmiu dni. Zważyć jednak należy, iż skarżący we wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz w pismach uzupełniających wniosek podniósł, iż w okresie tym nie otrzymał żadnych zawiadomień o przesyłce, choć jednocześnie w tym samym czasie odebrał kilkanaście przesyłek poleconych (m.in. w dniu 10 i 30 listopada 2015 r., 14 i 15 grudnia 2015 r.).

W ocenie Sądu skarżący uprawdopodobnił zatem, że uchybienie terminu do uiszczenia wpisu od skargi nastąpiło bez jego winy. Wydaje się bowiem prawdopodobne, że wymienione na kopercie przesyłki, którą podjęto próbę doręczenia skarżącemu wezwania sądowego do uiszczenia wpisu od skargi zawiadomienia mogły nie dotrzeć do rąk adresata, zważywszy na fakt, że w tym samym czasie, korespondencja doręczana przez pocztę była przez skarżącego odbierana.

Stąd uchybiony termin Sąd przywrócił, działając na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.