II SA/Op 92/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2646151

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. II SA/Op 92/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z o.o. sp.k. z siedzibą w (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2019 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółki z o.o. sp.k. z siedzibą w (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2019 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, w kwocie 12.000 zł.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II Sądu z dnia 15 marca 2019 r., skarżąca Spółka wezwana została do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 400 zł i jej braków formalnych przez wykazanie, stosownie do art. 29 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, że osoba podpisująca skargę jest umocowana do działania w imieniu strony skarżącej i w tym celu przedstawienia dokumentu potwierdzającego takie umocowanie, np.: aktualnego na dzień wniesienia skargi lub pełnego odpisu z KRS skarżącej spółki oraz komplementariusza. Zarządzenia zawierały pouczenie, że niezastosowanie się do ich treści w terminie 7 dni od dnia doręczenia, spowoduje odrzucenia skargi. Wezwania doręczono Prezesowi skarżącej Spółki J. S. w dniu 25 marca 2019 r. (por. pocztowe potwierdzenie odbioru przesyłki, k-20 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.," sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Stosownie do brzmienia art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Z zacytowanego przepisu wynika, że skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga m.in. uiszczenia stosownej opłaty. Jeśli strona skarżąca nie uiści wpisu od skargi, wówczas jest zobowiązana to uczynić na wezwanie przewodniczącego, w wyznaczonym przez niego terminie tygodniowym. W razie nie wykonania wezwania przez stronę skarżącą, skarga zostanie odrzucona przez sąd.

Ponadto dodać należy, że na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Wymogi formalne skargi zostały uregulowane w art. 57 § 1 p.p.s.a., który stanowi, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Na podstawie art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., każde pismo powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne dokonują czynności w postępowaniu przez organy lub osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Stosownie do postanowień art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. W przypadku stwierdzenia przez sąd, że skarga nie spełnia warunków formalnych, stosownie do postanowień art. 49 § 1 p.p.s.a., sąd jest uprawniony do wezwania strony skarżącej do jej uzupełnienia lub poprawienia, pod rygorem określonych skutków prawnych - w przypadku wniesienia skargi - pod rygorem jej odrzucenia. W przypadku, gdy skarżącym jest osoba prawna (tak jak w rozpatrywanej sprawie) skarga musi być podpisana przez osoby pełniące funkcje organów zgodnie z przepisami regulującymi sposób reprezentacji lub przez inne osoby upoważnione do reprezentowania takich osób. W art. 29 p.p.s.a. ustawodawca wskazał przy tym jednoznacznie, że organ albo inna osoba upoważniona do reprezentacji ma obowiązek wykazać przy pierwszej czynności swoje umocowanie stosownym dokumentem. Wskazanie organów właściwych do działania za konkretne podmioty musi opierać się na przepisach regulujących ich strukturę organizacyjną i sposób prowadzenia działalności. Umocowane do działania będą osoby - członkowie danego organu, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wykazanie umocowania wymaga formy dokumentu, jakim jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że odpisy zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego oraz wezwanie do nadesłania odpisu KRS, zostały prawidłowo doręczone osobie uprawnionej do odbioru przesyłki w dniu 25 marca 2019 r. Wobec tego, siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu i uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Skoro w wyznaczonym terminie strona skarżąca nie wykonała ww. wezwań, to skargę należało odrzucić. O powyższym, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.