Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893869

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 8 lutego 2011 r.
II SA/Op 689/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz.

Sędziowie WSA: Teresa Cisyk, Ewa Janowska-spr.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 lutego 2011 r. sprawy ze skargi J.Z. reprezentowanego przez kuratora D.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia (...), nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.