Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436714

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 21 marca 2014 r.
II SA/Op 58/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. (...) w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 września 2013 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew postanawia:

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na rzecz A S.A. (...) w (...) kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. 3

Uzasadnienie faktyczne

A S.A. (...) w (...) wniosły skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 września 2013 r., nr (...), uchylającą decyzje organu I instancji o zezwoleniu na usunięcie drzew. Strona skarżącą zażądała uchylenia zaskarżonej decyzji w części błędnie opisanego drzewa nr 23 sosny zwyczajnej (lp. w tabeli 22).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, w piśmie dnia 7 lutego 2014 r. stanowiącym odpowiedź na skargę, wniosło o umorzenie postępowania z uwagi na uchylenie w części przez ww. organ zaskarżonej decyzji, co nastąpiło w dniu 3 lutego 2014 r., decyzją nr (...), wydaną na zasadzie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Uchylenie zaskarżonej decyzji odbyło się w części ujętej w zestawieniu tabelarycznym pod L.p. 22. W pozostałym zakresie pozostawiono zaskarżoną decyzję SKO z dnia 30 września 2013 r. bez zmian i zezwolono na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna zwyczajna oznaczonego nr 23 rosnącego po lewej stronie (...) nr (...) relacji (...) na szlaku (...), (...) przy (...).

W odpowiedzi na wezwanie tut. Sądu, strona skarżąca pismem z dnia 5 marca 2014 r. wniosła o umorzenie postępowania w związku z uwzględnieniem przez organ skargi przed dniem rozpoczęcia rozprawy. Jednocześnie pełnomocnik skarżącej wniósł na podstawie art. 201 § 1 i art. 166 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony skarżącej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej: "p.p.s.a."), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Stosownie natomiast do art. 54 § 3 p.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W przedmiotowej sprawie zaistniały okoliczności skutkujące bezprzedmiotowością postępowania, albowiem organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. uwzględnił skargę w całości i uchylił zaskarżoną decyzję w części żądanej przez skarżącą. Organ tym samym uznał stanowisko strony za zasadne. Ponadto wobec wydania w dniu 3 lutego 2014 r. decyzji nr (...), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wniosło o umorzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu. Także skarżąca wniosła o umorzenie postępowania.

W związku z powyższym Sąd, działając na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w punkcie 1 sentencji.

Stosownie do art. 201 § 1 p.p.s.a., w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a., skarżącemu przysługuje od organu zwrot kosztów postępowania. Koszty te obejmują koszty zastępstwa procesowego, uiszczony wpis od skargi (200 zł) oraz opłatę skarbową (17 zł). Ustalając wysokość kosztów zastępstwa wzięto natomiast pod uwagę treść § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490) i na tej podstawie ustalono wynagrodzenie pełnomocnika strony skarżącej w wysokości stawki minimalnej przewidzianej wyżej przywołanym przepisem, czyli 240 zł.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a. i art. 205 § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł o kosztach, jak w punkcie 2 sentencji.

- -----------

2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.