II SA/Op 508/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2697070

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 19 lipca 2019 r. II SA/Op 508/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik-spr.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z o.o. w likwidacji we (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 17 września 2018 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka z o.o. z siedzibą we (...) (winno być A Spółka z o.o. w likwidacji we (...)), zwana dalej również skarżącą lub Spółką, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 17 września 2018 r., nr (...), w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry w kwocie 12.000 zł.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi skarżąca złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W wyniku jego rozpoznania odmówiono skarżącej Spółce przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie (por. postanowienie z dnia 28 lutego 2019 r. i z dnia 26 kwietnia 2019, załącznik do akt II SA/Op 508/18 "Prawo pomocy").

Pismem informacyjnym z dnia 5 czerwca 2019 r., tut. Sąd poinformował pełnomocnika skarżącej Spółki o obowiązku wynikającym z zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 6 listopada 2018 r. dotyczącym uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 400 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego pisma informującego, pod rygorem odrzucenia skargi. Pouczono jednocześnie adresata wezwania, że od przedmiotowego pisma nie przysługują środki zaskarżenia. Ww. pismo informujące zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej - do rąk adwokata T. M. w dniu 25 czerwca 2019 r., o czy świadczy stosowna adnotacja i podpis na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru (por. k-53 akt sądowych).

Do dnia wydania niniejszego postanowienia, w sprawie nie uiszczono żądanego wpisu od skargi (por. zapisek urzędowy z dnia 8 lipca 2019 r., k-54 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.," sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Stosownie do brzmienia art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Z powołanego przepisu wynika, że skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga m.in. uiszczenia stosownej opłaty. Jeśli strona skarżąca nie uiści wpisu od skargi, wówczas jest zobowiązana to uczynić na wezwanie przewodniczącego, w wyznaczonym przez niego terminie. W razie niewykonania wezwania przez stronę skarżącą, skarga zostanie odrzucona przez sąd.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że w sprawie zostało wydane w dniu 6 listopada 2018 r. zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 400 zł, a podstawą ustalenia opłaty sądowej w podanej wysokości stanowił przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.). Wobec skutecznego doręczenia ww. wezwania, w terminie do dokonania żądanej przez Sąd czynności, pełnomocnik skarżącej złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, który to wniosek został prawomocnie rozpoznany odmownie. Stąd ponownie poinformowano pełnomocnika o obowiązku wykonania zarządzenia z dnia 6 listopada 2019 r. o uiszczeniu wpisu od skargi. Pismo informujące zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 25 czerwca 2019 r., a zatem termin do spełnienia obowiązku fiskalnego upłynął w dniu 2 lipca 2019 r. W sprawie wpis od skargi nie został uiszczony.

Skoro w wyznaczonym terminie strona skarżąca nie wykonała wezwania do uiszczenia wpisu, to skargę należało odrzucić.

O powyższym, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.