Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2908886

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 11 marca 2010 r.
II SA/Op 5/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz.

Sędziowie WSA: Teresa Cisyk, Ewa Janowska-spr.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 11 marca 2010 r. sprawy ze skargi J. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia (...), nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.