Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1666406

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
II SA/Op 494/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G., A. L. i M. L. na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 21 lipca 2014 r., nr (...), w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego postanawia zwrócić skarżącym kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem części wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. G., A. L. i M. L., reprezentowani przez pełnomocnika, wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Wraz ze skargą uiszczona została kwota 200 zł tytułem wpisu od skargi. Ponadto, na wezwanie Sądu o uzupełnienie wpisu w kwocie 300 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.) wpłacona została kwota 100 zł (k. 30 i 35 a. sąd.).

Postanowieniem z dnia 27 października 2014 r., sygn. akt II SA/Op 494/14, Sąd odrzucił skargę z uwagi na nieuiszczenie wpisu w wymaganej wysokości, wynoszącej 500 zł. W punkcie 2 sentencji tego postanowienia orzeczono o zwrocie kwoty 300 zł uiszczonej przez skarżących tytułem części wpisu od skargi.

W dniu 4 listopada 2014 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej) pełnomocnik skarżących złożył pismo opatrzone datą 3 listopada 2014 r., zawierające wniosek "rozpisania nowego repertorium w tej sprawie". Jednocześnie z wniesieniem pisma w dniu 4 listopada 2014 r. pełnomocnik uiścił kwotę 200 zł "tytułem uzupełnienia wpisu sądowego w sprawie II SA/Op 494/14". Kwota ta została zaksięgowana pod poz. 1270 (dowód wpłaty - k. 51 a. sąd.).

Postanowieniem z dnia z dnia 15 grudnia 2014 r. powyższe pismo Sąd pozostawił bez rozpoznania.

W dniu 2 grudnia 2015 r. Sąd stwierdził prawomocność postanowienia z dnia 27 października 2014 r. o odrzuceniu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 219 § 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu pisma podlegającego opłacie. Na zasadzie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd, natomiast stosownie do art. 225 p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi, a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Konieczność obciążenia strony kosztami zwrotu nadpłaconej kwoty nie wystąpi natomiast w razie jej przekazania na rachunek bankowy strony lub jej pełnomocnika.

W świetle przytoczonych przepisów należało uznać, że skoro postanowieniem z dnia 27 października 2014 r. odrzucono skargę M. G., A. L. i M. L., to kwota 200 zł, uiszczona w sprawie o sygn. akt II SA/Op 494/14 w dniu 4 listopada 2014 r. tytułem uzupełnienia wpisu od skargi wcześniej odrzuconej przez Sąd, jest nienależna, gdyż jej uiszczenie nie mogło spowodować rozpoznania tej skargi.

Z powyższych względów wskazana kwota 200 zł, uiszczona tytułem części wpisu od skargi, jako nienależna, podlegała zwrotowi.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 225 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.