Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436713

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 20 marca 2014 r.
II SA/Op 421/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym z urzędu w zakresie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie ze skargi R. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 15 lutego 2013 r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: z urzędu sprostować oczywiste omyłki w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Op 421/13, w następujący sposób:

1)

w sentencji postanowienia w wierszu 3 od góry i w wierszu 7 od góry, w miejsce daty "13 marca 2013 r.", wpisać datę "13 marca 2014 r.",

2)

na stronie 1 uzasadnienia, w wierszu 16 od góry, w miejsce daty "27 stycznia 2013 r., wpisać datę "27 stycznia 2014 r."

Uzasadnienie faktyczne

R. C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 15 lutego 2013 r., nr (...), w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy. Postanowieniem z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Op 421/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił skargę z uwagi na nieuiszczenie wymaganego od niej wpisu. W sentencji i uzasadnieniu postanowienia wystąpiły oczywiste omyłki, które szczegółowo wskazano w sentencji niniejszego postanowienia o ich sprostowaniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), Sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Oczywistość omyłki pisarskiej wynika np. z porównania treści orzeczenia z dokumentami w aktach sprawy np. dowód doręczenia przesyłki (k. 58 akt) i zarządzeniem Przewodniczącego o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne w dniu 13 marca 2014 r. (k. 59 akt).

Omyłki w niniejszej sprawie polegały na wpisaniu we wskazanych miejscach sentencji postanowienia daty jego wydania, jako "13 marca 2013 r.", zamiast "13 marca 2014 r." W uzasadnieniu postanowienia natomiast we wskazanym miejscu, wpisano błędnie datę doręczenia skarżącemu wezwania Sądu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, jako "27 stycznia 2013 r.", zamiast "27 stycznia 2014 r."

W związku z powyższym postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.