Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468882

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 27 lutego 2014 r.
II SA/Op 365/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi A. S. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu z dnia 25 lipca 2013 r., nr (...) w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze postanawia: zwrócić skarżącemu opłatę sądową w kwocie 100 (sto) złotych. 2

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 lutego 2014 r., A. S., reprezentowany przez radcę prawnego E. S., wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Op 365/13, którym oddalono jego skargę na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu z dnia 25 lipca 2013 r., nr (...), w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Od złożonej w niniejszej sprawie skargi kasacyjnej uiszczona została również opłata sądowa w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przepisie art. 239 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.); dalej: p.p.s.a. uregulowano zakres przedmiotowo-podmiotowych zwolnień od obowiązku uiszczania kosztów sądowych, tj. opłat sądowych - wpisu i opłaty kancelaryjnej oraz zwrotu wydatków (art. 211-213 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a., strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach ze stosunków pracy i stosunków służbowych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Niniejsza sprawa, mieści się w powyższym zakresie wobec czego uiszczoną przez skarżącego opłatę sądową w wysokości 100 zł należało uznać za nienależną.

Stosownie do art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi, a kosztami nienależnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Cytowany wyżej przepis dotyczy sytuacji, gdy wystąpi nadpłata w kwocie kosztów uiszczonych przez stronę w porównaniu z wysokością kwoty należnej. Przy czym, nadpłata wystąpi także wtedy, gdy pobrane koszty sądowe (art. 211 p.p.s.a.) będą wyższe od należnych albo zostaną pobrane od strony zwolnionej od ponoszenia kosztów, np. w sytuacjach, o których mowa w art. 239 p.p.s.a. (por. Małgorzata Niezgódka-Medek, Komentarz do art. 225 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, publ. Lex 2011).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 225 w związku z art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

- -----------

2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.