Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2914026

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 3 sierpnia 2010 r.
II SA/Op 355/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz.

Sędziowie WSA: Teresa Cisyk-spr., Elżbieta Naumowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi k.c. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia (...), nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.