II SA/Op 346/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539532

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 31 sierpnia 2018 r. II SA/Op 346/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik-spr.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie działalności Burmistrza Gminy Paczków postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. R., zwana dalej również skarżącą, pismem z dnia 3 lipca 2018 r., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na działalność Burmistrza Paczkowa, zarzucając mu brak reakcji w sprawie sposobu użytkowania (w tym sposobu parkowania samochodu na podwórku) budynku zamieszkałego m.in. przez A. R. W ocenie skarżącej, Burmistrz wyznaczając bezprawnie parking na opisanej posesji, naraził ją na utratę zdrowia. Skarżąca, w związku z tym zwróciła się do Sądu o spowodowanie zlikwidowania parkingu przez wprowadzenie odpowiedniego oznakowania i zapewnienia bezpiecznego zamieszkania oraz równość wobec prawa wszystkich mieszkańców budynku, a także zażądała odszkodowania za zniszczone zdrowie i godność, które są nadal zagrożone z powodu łamania prawa przez Burmistrza Paczkowa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, jako bezzasadnej. Podniósł, że przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego nie może być skarga na działalność wójta (burmistrza, prezydenta), a jedynie działania te mogą być kwestionowane w drodze przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, uregulowanych w dziale VIII, a w szczególności art. 227 Kodeksu. Organ wskazał, że przedmiotowe podwórko, znajdujące się na zapleczu budynku (...), stanowi własność Gminy i objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zapis C153MW,U), jako teren zabudowy mieszkalnej. Organ wyjaśnił, że burmistrz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa ustala zasady korzystania z tego terenu - jednolite dla wszystkich mieszkańców budynków znajdujących się przy tej ulicy. Ponadto, Straż Miejska w (...) niejednokrotnie w ramach posiadanych kompetencji podejmowała i podejmuje działania na opisanej posesji, przez nakładanie mandatów oraz pouczeń na osoby parkujące pojazdy w miejscach niedozwolonych. W opisanych sytuacjach nawet były kierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w (...). Jednocześnie organ wskazał, że sprawa podnoszona przez skarżącą była przedmiotem rozpoznania przez Radę Miejską w Paczkowie, która podjęła w dniu 24 sierpnia 2017 r. uchwałę Nr (...) uznającą zarzuty ww. strony za bezzasadne. Na poparcie powyższego, organ dołączył do akt sprawy ww. uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) zwanej dalej "p.p.s.a.".

W myśl art. 1 p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają w zakresie kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne).

Zgodnie z art. 3 § 1 P.p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, zaś § 2 tego artykułu stanowi, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rl - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), postępowań o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947) oraz postępowań do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw,

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających,

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a.

9)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Oprócz kontroli działalności administracji publicznej w sprawach skarg wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 3 § 2a p.p.s.a.) oraz w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 p.p.s.a.).

Spór pomiędzy skarżącą, a organami samorządowymi Paczkowa związany jest z działaniami (bądź ich brakiem) Burmistrza Paczkowa i podległych mu służb w sprawie nieprawidłowego korzystania przez mieszkańców miasta z posesji i budynku mieszkalnego. Skarga wniesiona do Sądu przez skarżącą dotyczy zatem kwestii, które nie mieszczą się w wymienionym powyżej katalogu spraw administracyjnych, podlegających kontroli sądu administracyjnego. Na powyższe wskazuje również okoliczność podniesiona w odpowiedzi na skargę, a mianowicie, że w tym zakresie toczyło się już z inicjatywy skarżącej postępowanie skargowe w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego "Skargi i wnioski". W konsekwencji przedmiotowa sprawa została rozpatrzona zgodnie z właściwością przez Radę Miejską w Paczkowie, która uznała ją za niezasadną wydając w tej sprawie w dniu 24 sierpnia 2017 r. stosowną uchwałę Nr (...), dotyczącą rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Paczków.

Ocena treści skargi uprawnia stwierdzenie, że stanowi ona wyraz niezadowolenia skarżącej z podejmowanych przez Burmistrza Paczkowa i podległe mu służby czynności, a zatem jest skargą na działalność Burmistrza Paczkowa wniesioną w trybie tzw. postępowania skargowego, regulowanego przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. W postępowaniu objętym regulacją działu VIII k.p.a. nie rozstrzyga się żadnej sprawy administracyjnej, jedynie informuje się wnioskodawcę (zainteresowanego) o sposobie załatwienia tzw. skargi powszechnej. Przedmiotem skargi powszechnej przewidzianej w art. 227 i nast.k.p.a. mogą być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie zaś w sprawie tego typu skarg cechuje się tym, że nie ma w nim stron postępowania, nie wydaje się rozstrzygnięć adresowanych do zainteresowanego, jedynie zawiadamia się go o czynnościach wewnętrznych, zmierzających do wyjaśnienia okoliczności podniesionych w skardze. W konsekwencji, działania administracji publicznej będące przedmiotem tego typu skarg nie podlegają kontroli sądów administracyjnych z uwagi na to, że nie mieszczą się w katalogu czynności i aktów poddawanych nadzorowi sądowemu - art. 3 § 2 p.p.s.a. W związku z tym, w przypadku wniesienia skargi do organu administracji na podstawie art. 227 i nast.k.p.a., stronie nie służy skarga do sądu administracyjnego ani na bezczynność organu ani na wynik tego postępowania. Skoro do rozpatrzenia skargi powszechnej na działalność Burmistrza Paczkowa w przedmiocie wykonywania działalności należącej do zadań własnych gminy właściwa jest Rada Miejska w Paczkowie i jest to postępowanie jednoinstancyjne, to nie służy na nie dalsza skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ten pogląd Sądu jest zbieżny z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, zgodnie z którym, w sprawach dotyczących postępowania skargowego nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2007 r., sygn. akt I OSK 395/06, LEX nr 362475; postanowienie WSA w Warszawie z 24 listopada 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 948/06, LEX nr 295005; postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 21 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 134/16, CBOiSA).

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Niedopuszczalność z powodu braku właściwości sądu administracyjnego ma zaś miejsce wówczas, gdy skarga dotyczy aktu lub czynności nie objętej zakresem właściwości rzeczowej sądu administracyjnego. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem skargi strona bezsprzecznie czyni akt nie podlegający zaskarżeniu do sądu administracyjnego, tak jak w niniejszej sprawie, skargę należy uznać za niedopuszczalną, a więc podlegającą odrzuceniu, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W związku z powyższym Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.