II SA/Op 219/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2715104

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 sierpnia 2019 r. II SA/Op 219/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ś. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 7 maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 12 maja 2019 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu A. Ś. - zwany dalej "skarżącym", zakwestionował decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 7 maja 2019 r. (nr (...)) utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 19 marca 2019 r. (nr (...)) w sprawie braku podstaw do stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej. Pismem z dnia 18 czerwca 2019 r. Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez wskazanie numeru PESEL oraz nadesłanie jednego odpisu skargi osobiście podpisanego lub potwierdzonego za zgodność z oryginałem. Powyższe braki zostały przez skarżącego usunięte w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi sąd administracyjny w pierwszej kolejności bada jej dopuszczalność ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, wymienionych enumeratywnie w art. 58 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) - zwanej dalej jako: "p.p.s.a." Przesłankami tymi są: niewłaściwość sądu (pkt 1), niezachowanie terminu (pkt 2), nieuzupełnienie braków formalnych (pkt 3), zawisłość sprawy (pkt 4), brak zdolności sądowej lub procesowej (pkt 5), brak interesu prawnego wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a. (pkt 5a) oraz niedopuszczalność skargi z innych przyczyn (pkt 6).

Oceniając dopuszczalność wniesionej skargi wskazać należy, że jest ona niedopuszczalna z innych przyczyn (art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.), została bowiem złożona przedwcześnie - to znaczy zanim jeszcze rozpoczął się bieg terminu do jej złożenia. Stosownie do treści art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Przedmiotem skargi jest decyzja administracyjna Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 9 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a.") w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego - decyzja zawiera pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. Należy przy tym podkreślić, że pouczenie to zawiera informację o terminie, trybie, sposobie i formie wniesienia skargi.

Zaskarżona do Sądu decyzja Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 7 maja 2019 r. (nr (...)) zawierała pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, nie zawierała jednak informacji o terminie wniesienia tej skargi oraz sposobie liczenia tego terminu. Postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r. (nr (...)) Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu uzupełnił z urzędu swoją decyzję z dnia 7 maja 2019 r. o brakującą część pouczenia o terminie wniesienia skargi i sposobie jego liczenia. Postanowienie uzupełniające zostało odebrane przez skarżącego - jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru - w dniu 15 maja 2019 r. Zgodnie z art. 111 § 1a-b oraz § 2 k.p.a., organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1b, termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia. W analizowanym stanie faktycznym termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego rozpoczął swój bieg dopiero od dnia 15 maja 2019 r. A. Ś. złożył datowaną na dzień 12 maja 2019 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem publicznego operatora dnia 13 maja 2019 r. (data stempla pocztowego). W tych okolicznościach faktycznych skarga została złożona przedwcześnie i jako taka podlega odrzuceniu.

O powyższym, Sąd orzekł jak w sentencji.

Z uwagi na fakt, iż obecnie termin do wniesienia skargi na opisaną wyżej decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu już upłynął - w istocie z przyczyny niezawinionej przez skarżącego, to poza zasadniczym rozstrzygnięciem Sąd informuje skarżącego, że w myśl art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 § 1-5 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (w tym przypadku jako datę, od której liczony będzie termin do złożenia wniosku należałoby uznać dzień doręczenia skarżącemu niniejszego postanowienia - por.: postanowienie NSA z dnia 12 marca 2013 r. II GSK 179/13, CBOSA). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (w tym przypadku jeszcze raz złożyć skargę). Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.