Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1745912

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 15 czerwca 2015 r.
II SA/Op 205/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Cisyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu z dnia 4 marca 2015 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, decyzją z dnia 4 marca 2015 r., nr (...), uchylił decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnie z dnia 14 stycznia 2015 r., nr (...) i umorzył postępowanie o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2006 dla J. K.

Powyższa decyzja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu wraz z pouczeniem o przysługujących środkach zaskarżenia oraz o sposobie i terminie ich wniesienia, przesłana została na adres skarżącego i tam doręczona matce skarżącego - W. K., w dniu 25 marca 2015 r. Świadczy o tym adnotacja na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru decyzji (por.: k-91 akt administracyjnych sprawy).

Z powyższą decyzją nie zgodził się J. K. który pismem procesowym z dnia 25 kwietnia 2015 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu. Skarga ta zastała nadana w placówce pocztowej operatora publicznego w dniu 27 kwietnia 2015 r. i wpłynęła do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 r., co wynika z dołączonej do akt koperty oraz prezentaty organu umieszczonej na skardze.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej jako: "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie natomiast do art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca postanowieniem skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że zaskarżona decyzja doręczona została skarżącemu listem poleconym w dniu 25 marca 2015 r., przez doręczenie zastępcze do rąk jego matki. W związku z tym 30-dniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 24 kwietnia 2015 r. Natomiast, skarga do tutejszego sądu wniesiona została za pośrednictwem poczty w dniu 27 kwietnia 2015 r. (data stempla), a zatem z uchybieniem terminu.

Wobec powyższego skargę należało odrzucić, na podstawie przywołanych powyżej przepisów art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., co Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.