Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597267

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 19 grudnia 2018 r.
II SA/Op 200/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 26 lutego 2018 r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Ł. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, skargę na decyzję tego organu z dnia 26 lutego 2018 r., nr (...), w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

W związku z tym został wezwany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 7 czerwca 2018 r. - do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kwocie 200 zł. Powyższe wezwanie zostało przesłane na adres skarżącego podany w skardze i pod tym adresem doręczone w dniu 15 czerwca 2018 r., co potwierdził własnoręcznym podpisem na zwrotnym pocztowym potwierdzeniu odbioru przesyłki.

W terminie otwartym do uiszczenia wpisu od skargi Ł. D. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Postanowieniem starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu z dnia 16 października 2018 r. umorzył postępowanie z wniosku o przyznania prawa pomocy, wobec cofnięcia przez skarżącego tego wniosku pismem z dnia 3 września 2018 r. Skarżący postanowienie z dnia 16 października 2018 r. odebrał osobiście w dniu 2 listopada 2018 r. i nie złożył od niego sprzeciwu.

Wobec powyższego na zarządzenie Sędziego sprawozdawcy z dnia 13 listopada 2018 r., skierowano do skarżącego, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., pismo z dnia 13 listopada 2018 r. informujące o obowiązku - wynikającym z zarządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. - uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od otrzymania pisma. Jednocześnie pouczono skarżącego, że od pisma informacyjnego nie przysługują środki zaskarżenia. Pismo to zostało doręczone osobiście skarżącemu w dniu 20 listopada 2018 r., co wynika z jego podpisu na zwrotnym pocztowym potwierdzeniu odbioru przesyłki (k-72 akt sądowych).

Do dnia 29 listopada 2018 r. (patrz: zapisek urzędowy k-73 akt sądowych), a nawet do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie uiścił wpisu od skargi

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a do takich pism należy skarga, pobiera się wpis. Wpis stały w kwocie 200 zł, na podstawie art. 231 p.p.s.a. w związku z § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.), pobiera się w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter.

Skarżącemu nie zostało przez WSA w Opolu przyznane prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, gdyż postępowanie w tym przedmiocie zostało umorzone, zgodnie z jego oświadczeniem woli. Dlatego Sąd ponownie wyznaczył skarżącemu termin do uiszczenia wymaganego wpisu od skargi. Wpis ten, stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., skarżący obowiązany był uiścić w terminie 7 dni od doręczenia pisma informującego o tym obowiązku, pod rygorem odrzucenia skargi, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym został pouczony. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 listopada 2018 r. Zatem termin do uiszczenia wpisu przez skarżącego rozpoczął bieg w dniu 21 listopada października 2018 r. i zakończył się w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek).

Skoro skarżący nie uiścił wymaganego wpisu, skargę - jako nieopłaconą - należało odrzucić, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.