Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549122

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 17 listopada 2014 r.
II SA/Op 195/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Sędzia WSA Ewa Janowska.

Sędziowie WSA: Elżbieta Kmiecik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 r. sprawy ze skargi E. P. i R. P. na uchwałę Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r., Nr XXVII/212/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia

1)

umorzyć postępowanie,

2)

zwrócić skarżącym solidarnie kwotę 300 (trzysta) złotych tytułu uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego stanowiła skarga E. P. i R. P., reprezentowanych przez radcę prawnego M. O., na uchwałę Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r., nr XXVII/212/2013, w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Prężynka-Lubrza.

Pismem procesowym z dnia 20 października 2014 r. pełnomocnik Gminy Lubrza wniósł o umorzenie postępowania w sprawie. Do wniosku dołączył oświadczenie skarżących, które złożone zostało w Urzędzie Gminy w Lubrzy w dniu 14 października 2014 r. o cofnięciu skargi oraz informację o wycofaniu pełnomocnikowi pełnomocnictwa do dalszego prowadzenia przedmiotowej sprawy.

Pismem procesowym z dnia 20 października 2014 r. pełnomocnik skarżących poinformował Sąd o cofnięciu przez skarżących, pismem z dnia 14 października 2014 r. pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy oraz cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie.

Na rozprawie w dniu 17 listopada 2014 r. pełnomocnik organu podtrzymał stanowisko w przedmiocie umorzenia postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2001 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako p.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Skarżący może w każdym czasie cofnąć skargę, a sąd jest związany jej cofnięciem (art. 60 zdanie pierwsze p.p.s.a.). Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając na uwadze powyższy przepis oraz dokonując zgodnie z jego dyspozycją oceny oświadczenia skarżących oraz ich pełnomocnika o cofnięciu skargi, uznać należało, iż oświadczenie strony wiązało sąd, bowiem z treści tego oświadczenia oraz treści skargi nie wynikało, aby złożone zostało ono w celu obejścia prawa, jak też, aby spowodowało utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności lub utrzymaniem w mocy aktu wydanego z naruszeniem prawa, które stanowiłoby podstawę do wznowienia postępowania przed organem administracji publicznej.

Skarżący może cofnąć skargę w każdym czasie, bowiem to on rozporządza skargą i stąd też wobec stwierdzenia braku przesłanek uniemożliwiających sądowi uznanie za niedopuszczalne cofnięcie przedmiotowej skargi, w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Orzeczenie w punkcie 2 uzasadnia przepis art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego. Skarżący uiścili należny wpis w wysokości 300 zł i taka kwota została im solidarnie zwrócona.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.