II SA/Op 175/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2499902

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 czerwca 2018 r. II SA/Op 175/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. T. na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów studiów doktoranckich postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący P. T. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., nr (...), w przedmiocie skreślenia z listy studentów studiów doktoranckich.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu z dnia 26 kwietnia 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało przesłane skarżącemu na adres podany w skardze i pod tym adresem doręczone w dniu 8 maja 2018 r. - o czym świadczy stosowna adnotacja na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki (k. 25 akt sądowych).

Do dnia wydania niniejszego postanowienia wpis od skargi nie został uiszczony, co wynika z zapisku urzędowego Oddziału Finansowo-Budżetowego WSA w (...) z dnia 25 maja 2018 r. (k. 27 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 220 § 1 sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, pod rygorem odrzucenia skargi do uiszczenia wpisu sądowego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Do pism, o których mowa w powołanym przepisie należy również skarga.

Natomiast na zasadzie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Na podstawie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.), w sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5, a do tego rodzaju spraw należy niniejsza skarga z uwagi na przedmiot zaskarżenia, wpis stały wynosi 200 zł. Do uiszczenia wpisu w tej właśnie wysokości wezwany został skarżący, wraz z pouczeniem o terminie wykonania wezwania oraz o rygorze jego niedochowania.

Z dowodów znajdujących się w aktach wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu zostało przesłane skarżącemu i odebrane przez niego osobiście w dniu 8 maja 2018 r. W tych okolicznościach zakreślony w wezwaniu siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi rozpoczął bieg w dniu 9 maja 2018 r. i upłynął z dniem 15 maja 2018 r.

W wyznaczonym terminie, a nawet do dnia wydania niniejszego postanowienia, skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi, w związku z czym skarga jako nieopłacona podlegała odrzuceniu.

Z przedstawionych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.