II SA/Op 139/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999720

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 maja 2018 r. II SA/Op 139/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Sachanbińska-spr.

Sędziowie WSA: Krzysztof Bogusz, Ewa Janowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2018 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 22 stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie nieuznania uwag do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.