Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 23 maja 2005 r.
II SA/Op 137/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. i T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

E. i T. S. wnieśli skargę na decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze z ich odwołania, a także H. N. oraz innych mieszkańców ul. (...) w M. od decyzji Wójta Gminy (...) nr (...) z dnia (...) o ustaleniu na rzecz J. J. warunków zabudowy dla realizacji stawu rybnego karpiowego niespuszczalnego do produkcji do 4 t ryb na 1 ha stawu na działkach nr ewid. A i B w M.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wezwał skarżących E. i T. S. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 (pięćset) złotych w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący odebrali wezwanie w dniu 22 kwietnia 2005 r. i do dnia dzisiejszego nie uiścili nie uiścili wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej ustawą, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a do takich pism należy skarga, pobiera się wpis. Wpis stały w kwocie 500 (pięćset) zł, na podstawie art. 231 ustawy w związku z § 2 ust. 1 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) pobiera się w sprawach skarg na decyzje z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Wpis ten stosownie do art. 220 § 1 ustawy skarżący obowiązani byli uiścić w terminie 7 dni od doręczenia im wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 ustawy, o czym zostali pouczeni.

Skoro skarżący nie uiścili wpisu, skargę, jako nieopłaconą należało na podstawie art. 220 § 3 ustawy odrzucić.