Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 11 lipca 2005 r.
II SA/Op 136/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy Grażyna Jeżewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie udostępnienia akt sprawy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi wniesionej przez A. M. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest postanowienie Wojewody (...) z dnia (...), nr (...) uchylające postanowienie Starosty (...) z dnia (...), nr (...) i umarzające postępowanie I instancji w sprawie odmowy umożliwienia A. M. udostępnienia akt sprawy.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2005 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to odebrał syn skarżącego - K. M. w dniu 18 kwietnia 2005 r.

Pomimo upływu wyznaczonego przez Sąd terminu, skarżący do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uiścił wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), od skargi pobiera się wpis. Według § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 złotych.

Do uiszczenia wpisu w takiej wysokości wezwano skarżącego skutecznie w dniu 18 kwietnia 2005 r. w trybie art. 72 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, doręczając przesyłkę synowi skarżącego - K. M., jako dorosłemu domownikowi.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro zatem skarżący nie uiścił wpisu, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, skarga podlegała odrzuceniu, na zasadzie przywołanego wyżej art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając zatem powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.