Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
II SA/Op 125/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Cisyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. i J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi wniesionej przez J. K. i J. S. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2005 r., każdy ze skarżących został wezwany w związku ze złożoną skargą na powyższą decyzję, do uiszczenia wpisu od skargi, w kwocie 500 zł (pięćset złotych), w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie skarżący odebrali w dniu 15 kwietnia 2005 r. W odpowiedzi na wezwanie Sądu, skarżący J. S. złożył pisemny wniosek z dnia 25 kwietnia 2005 r. o zwolnienie od kosztów sądowych. W odpowiedzi na ten wniosek, Sąd przesłał J. S. urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, jednocześnie zobowiązując wnioskodawcę do wypełnienia formularza i odesłania w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, w przypadku nie zastosowania się do wezwania. Skarżący nie przesłał wniosku, stąd na zasadzie art. 257 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zarządzeniem z dnia 18 maja 2005 r., referendarz sądowy tut. Sądu postanowił pozostawić wniosek J. S. o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Ponownie Sąd wezwał J. S. pismem z dnia 23 czerwca 2005 r. do uiszczenia wpisu od złożonej skargi, w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie otrzymał w dniu 28 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

skarga winna ulec odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Skarżący zatem, wnosząc do sądu skargę, obowiązani byli uiścić wpis. Nie uiszczenie opłaty przy wniesieniu pisma nie powoduje automatycznie ujemnych skutków dla wnoszącego. W takim przypadku opłatę można uiścić w terminie określonym w wezwaniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie, wezwanie o opłacenie skargi w terminie 7 dni, w kwocie 500-, zł zostało przesłane J. K. i J. S., na adres podany przez nich w skardze i zostało przez nich odebrane. J. K. odebrał wezwanie w dniu 15 kwietnia 2005 r., natomiast J. S. w dniu 28 czerwca 2005 r. Skarżący do dnia wydania postanowienia nie dokonali wpłaty.

O skutkach braku realizacji wezwania sądu w zakreślonym 7 dniowym terminie, od dnia jego otrzymania skarżący zostali poinformowany, co wynika z treści wezwania.

Stosownie do regulacji z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu. Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.