Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 23 maja 2005 r.
II SA/Op 121/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor sądowy Elżbieta Naumowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L. w przedmiocie nieprawidłowości w działalności Starostwa Powiatu (...) postanawia: o d r z u c i ć s k a r g ę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 marca 2005 r. E. L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Wojewody (...), polegającą na zaniechaniu rozpatrzenia jej skargi, skierowanej do Wojewody (...) w dniu 31 stycznia 2005 r., w przedmiocie nieprawidłowości w działalności Starostwa Powiatu (...), wnosząc jednocześnie o wskazanie organu i trybu postępowania właściwego w sprawie.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...), wnosząc o jej oddalenie i umorzenie postępowania, podniósł, iż w piśmie z dnia 9 lutego 2005 r., nr (...), stanowiącym odpowiedź na skierowaną do niego w dniu 31 stycznia 2005 r. skargę, wyjaśnił skarżącej, że nie jest organem właściwym do rozpatrywania spraw polityki kadrowej i realizacji zadań przez Starostę (...), będącego kierownikiem urzędu. Ponadto stwierdził, iż w piśmie tym wskazano, że skierowana do Wojewody skarga posiada znamiona skargi powszechnej w rozumieniu art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, a organem właściwym do rozpatrywania tego rodzaju skarg, stosownie do art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Rada Powiatu (...), a nie Wojewoda (...). W piśmie tym wskazano również przepisy regulujące tryb postępowania w poruszanej przez skarżącą sprawie, a mianowicie przepisy dotyczące skarg zwykłych na sposób funkcjonowania organów administracji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, zważył co następuje:

skarga podlega odrzuceniu. Zakres działania sądów administracyjnych wyznaczony jest pojęciem sprawy sądowoadministracyjnej i został on określony w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a.

Zgodnie z art. 3 § 2 tej ustawy sąd orzeka w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 p.p.s.a.).

Oznacza to, że sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania spraw, które nie zostały wymienione w cytowanym przepisie. W szczególności nie jest on władny do rozpoznawania skarg w potocznym znaczeniu tego słowa na sposób funkcjonowania organów administracji publicznej. Skargi te rozpoznawane są na podstawie przepisów działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i w stosunku do nich przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie mają zastosowania (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia l grudnia 1998 r., sygn. akt III SA 1636/97, System Informacji Prawnej LEX nr 37138).

Zasada ta znajduje zastosowanie także w niniejszej sprawie. Jak wynika z akt skarżąca istocie zaskarżyła pismo Wojewody (...), wskazujące organ właściwy do rozpoznania jej skargi, spełniającej przesłanki skargi powszechnej.

Odnosząc się do treści skargi stwierdzić poza tym trzeba, że zawarty we wniesionej do Sądu skardze wniosek o wskazanie właściwego trybu postępowania w sprawie ze skargi skierowanej do Wojewody (...), nie należy również do katalogu spraw wymienionych w powołanych wyżej przepisach, czyli do spraw sądowoadministracyjnych. W świetle tych przepisów sąd administracyjny nie jest upoważniony do sporządzania opinii prawnych i udzielania porad prawnych.

W związku z powyższym wniesioną przez E. L. skargę, jako nie należącą do właściwości sądu administracyjnego, należało odrzucić, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy p.p.s.a.