Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 13 czerwca 2005 r.
II SA/Op 120/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w O. w przedmiocie aplikant adwokacki postanawia:

I.

umorzyć postępowanie,

II.

nakazać zwrot na rzecz T. K. kwoty 100,- (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

T. K. w dniu 18 lutego 2005 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność organu - Okręgowej Rady Adwokackiej w O., po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2004 r., żądając wymierzenia temu organowi grzywny w wysokości 1 złotego. Skarżący wnosił nadto o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania wraz z ewentualnymi kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu skargi skarżący wskazywał, iż w dniu 27 maja 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2002 r. oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w O. z dnia 28 maja 2002 r. W dniu 6 grudnia 2004 r. Okręgowa Rada Adwokacka w O. poinformowała skarżącego, iż wobec utraty mocy obowiązującej przepisów regulujących zasady wpisu na listę aplikantów adwokackich, wniosek skarżącego rozpatrzony zostanie po uchwaleniu nowych przepisów. Zdaniem skarżącego takie stanowisko organu służy przedłużeniu postępowania i w sposób oczywisty narusza zapadły w sprawie wyrok WSA w Warszawie. Nadto argumentował skarżący, iż organ samorządu adwokackiego nie wskazał żadnej normy prawa materialnego, która uzasadniałaby jego stanowisko, co jest sprzeczne z zasadą praworządności wyrażoną w art. 6 k.p.a. Dowodził także skarżący, iż nie jest prawidłowe stanowisko organu samorządu adwokackiego, że utraciły moc prawną zasady regulujące wpis na listę aplikantów adwokackich, a zatem jego zdaniem wobec uzyskania pozytywnego wyniku z konkursu spełnia przesłanki do wpisu na listę aplikantów adwokackich.

W dniu 2 marca 2005 r. Okręgowej Radzie Adwokackiej doręczono odpis skargi. Okręgowa Rada Adwokacka w O., nie złożyła odpowiedzi na skargę.

Pismem procesowym z dnia 29 kwietnia 2005 r. skarżący oświadczył, iż cofa skargę oraz wnosi o zwrot uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skarżący, który jest absolwentem wydziału prawa, a więc osobą obeznaną z prawem i posiadającą rozeznanie, co do znaczenia składanych oświadczeń, w piśmie z dnia 29 kwietnia 2005 r. cofnął skargę.

Skarżący może w każdym czasie cofnąć skargę, a sąd jest związany jej cofnięciem (art. 60 zdanie pierwsze ww. ustawy). Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając na uwadze powyższy przepis oraz dokonując zgodnie z jego dyspozycją oceny oświadczenia o cofnięciu skargi, uznać należało, iż oświadczenie skarżącego wiązało sąd, bowiem z treści tego oświadczenia oraz treści skargi i pisma procesowego złożonego przez skarżącego nie wynikało, aby złożone zostało ono w celu obejścia prawa, jak też, aby spowodowało utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności lub utrzymaniem w mocy aktu wydanego z naruszeniem prawa, które stanowiłoby podstawę do wznowienia postępowania przed organem administracji publicznej.

Skarżący może cofnąć skargę w każdym czasie, bowiem to on rozporządza skargą i stąd też wobec stwierdzenia braku przesłanek uniemożliwiających sądowi uznanie za niedopuszczalne cofnięcie przedmiotowej skargi, w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie w sprawie umorzono.

W złożonym piśmie procesowym z dnia 29 kwietnia 2005 r. skarżący wniósł o zwrot na jego rzecz uiszczonego wpisu. Wysokość uiszczonego wpisu przez skarżącego wynosiła 200 zł.

W myśl art. 232 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd zwraca z urzędu stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi - organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom (pkt 1a). Połowę wpisu sąd zwraca zaś z urzędu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, z tym, że posiedzenie mediacyjne nie wyłącza zwrotu. Powyższe oznacza, iż warunkiem zwrotu całego wpisu jest, aby odrzucenie lub cofnięcie skargi nastąpiło przed wysłaniem jej odpisu organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono.

Doręczenie odpisu skargi Okręgowej Radzie Adwokackiej nastąpiło w dniu 2 marca 2005 r. (k.6), a zatem skarżącemu należało zwrócić połowę uiszczonego wpisu to jest kwotę 100 zł (200 zł x 1/2).

Mając zatem powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.