Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2644870

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
II SA/Op 110/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Sachanbińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 8 listopada 2018 r., nr (...) w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 8 listopada 2018 r., nr (...), w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego w kwocie 300,80 zł, w tym 170,80 zł na zakup leków i 130 zł na dofinansowanie do remontu. Skarżąca wniosła skargę pismem z dnia 11 lutego 2019 r., złożonym do organu za pośrednictwem poczty w dniu 16 lutego 2019 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej).

Odpowiadając na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu domagało się odrzucenia skargi, jako wniesionej po terminie. Wyjaśniło, że zaskarżona decyzja z dnia 8 listopada 2018 r. została doręczona skarżącej w dniu 10 grudnia 2018 r., zaś skarga została wniesiona w dniu 16 lutego 2019 r. Natomiast termin do wniesienia skargi upływał w dniu 9 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Na zasadzie art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Z kolei według art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę złożoną po upływie terminu do jej wniesienia. Tak sformułowany zapis jest nakazem bezwzględnym, co oznacza, że odrzucenie skargi następuje niezależnie od okoliczności sprawy. Odrzucenie skargi jest równoznaczne z odmową rozpatrzenia sprawy i nadania jej dalszego biegu. Stosownie zaś do art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Dodać jeszcze trzeba, że wskazany wyżej trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi jest terminem ustawowym, a więc niedopuszczalne jest jego skrócenie lub przedłużenie. Jest on również terminem prekluzyjnym, w tym znaczeniu, że jego upływ sąd uwzględnia z urzędu i z tej przyczyny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. odrzuca wniesioną skargę.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, zaskarżona decyzja z dnia 8 listopada 2018 r. została doręczona skarżącej w dniu 10 grudnia 2018 r. Decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie o terminie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na powyższą decyzję rozpoczął dla skarżącej bieg w dniu 11 grudnia 2018 r. i upływał w dniu 9 stycznia 2019 r. (środa). Tymczasem skarżąca złożyła skargę do organu drugiej instancji w sobotę - w dniu 16 lutego 2019 r., a więc niewątpliwie już po terminie do jej wniesienia.

Wskazano wcześniej, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, stąd należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.