Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 20 października 2008 r.
II SA/Op 107/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 20 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Rady Gminy Cisek na decyzję zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2005 r., nr PN.III.LP-0911-4-1/2005 w przedmiocie radnego postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 czerwca 2005 r., sygn. akt II SA/Op 107/05 w ten sposób, że w sentencji wyroku w wierszu 14 od góry zwrot "nr PN.LP-0911-4-1/2005" zastąpić zwrotem "nr PN.III.LP-0911-4-1/2005",

Uzasadnienie faktyczne

Na zasadzie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowaniu podlegają wadliwości występujące zarówno w samej sentencji wyroku jak i w uzasadnieniu (por. "k.p.c. Komentarz. Tom 1" pod red. K. Piaseckiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1996, s. 1049).

Przez oczywistą omyłkę należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniom sądu niewłaściwe użycie wyrazu, widoczną mylną pisownię, błąd gramatyczny albo niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów. Pojęcie "innych oczywistych omyłek" ma dużo szerszy zakres. W doktrynie przyjmuje się, że inne oczywiste omyłki są swym charakterem zbliżone do niedokładności błędu pisarskiego lub błędu rachunkowego (por. B. Dauter (w;), B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz" Wydawnictwo Zakamycze 2005, s. 360). Uważa się, że w szczególności oczywista omyłka dotyczyć może oznaczenia (daty, znaku, sygnatury) zaskarżonego aktu lub czynności oraz nazwy organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność (por. T. Woś (w:) T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 487). Sprostowanie w żadnym wypadku nie może prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia.

W niniejszej sprawie, w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 czerwca 2005 r. wystąpiła oczywista omyłka, polegająca na wpisaniu niewłaściwego numeru zaskarżonego aktu. Wpisany został numer PN.LP-0911-4-1/2005, natomiast z akt sprawy, a w szczególności z treści skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych wynika jednoznacznie, iż przedmiotem skargi jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2005 r. o numerze PN.III.LP-0911-4-1/2005 i taki numer został powołany w uzasadnieniu wyroku.

Mając zatem na uwadze, że sprostowanie oczywistej omyłki nie prowadzi do zmiany rozstrzygnięcia o oddaleniu skargi Rady Gminy Cisek, jest to bowiem błąd co do orzeczenia, a nie co do orzekania, w oparciu o przepis art. 158 § 1 i 2 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.