Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 16 maja 2005 r.
II SA/Op 104/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy Grażyna Jeżewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i Z. W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi wniesionej przez A. i Z. W. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia (...), nr (...), którym utrzymano w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie (...) nr (...) z dnia (...) o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie budynku gospodarczego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia przez J. i J. S. w N. przy ulicy (...) na działce nr (...).

Pismem z dnia 21 marca 2005 r. Sąd wezwał skarżących do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skutecznie w dniu 24 marca 2005 r., o czym świadczy stosowna adnotacja na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

Pomimo upływu wyznaczonego przez Sąd terminu, skarżący do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uiścili wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), od skargi pobiera się wpis. Według § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 złotych.

Do uiszczenia wpisu w takiej wysokości wezwano skarżących w dniu 24 marca 2005 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 31 marca 2005 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro zatem skarżący nie uiścili wpisu, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, skarga podlegała odrzuceniu, na zasadzie przywołanego wyżej art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając zatem powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.