Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 16 maja 2005 r.
II SA/Op 103/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę na decyzję uchylającą postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie (...) nr (...) z dnia (...) i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 (pięćset) złotych w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to odebrała skarżąca, jak wynika ze zwrotnego pocztowego potwierdzenia odbioru, w dniu 24 marca 2005 r. i do dnia dzisiejszego nie uiściła wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej ustawą, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a do takich pism należy skarga, pobiera się wpis. Wpis stały w kwocie 500 zł, na podstawie art. 231 ustawy w związku z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) pobiera się w sprawach na skarg z zakresu budownictwa i architektury. Wpis ten stosownie do art. 220 § 1 ustawy skarżąca obowiązana była uiścić w terminie 7 dni od doręczenia jej wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 ustawy, o czym została pouczona.

Skoro skarżąca nie uiściła wpisu, skargę, jako nieopłaconą należało na podstawie art. 220 § 3 ustawy odrzucić.