Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 4 stycznia 2006 r.
II SA/Ol 981/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Beata Jezielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. K. wniósł skargę na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia "(...)", stwierdzająca nieważność decyzji nr "(...)" wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w M. z dnia "(...)"lipca 2005 r., zarzucając naruszenie przepisów prawa. Podał, iż jego zdaniem adresatem skargi winien być Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie i dlatego skierował ją niezgodnie z pouczeniem zawartym w skarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym. Przy czym w myśl § 2 powołanego artykułu przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii stwierdzająca nieważność decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w M. Wbrew twierdzeniu skarżącego nie jest to decyzja organu odwoławczego. Zgodnie bowiem z zasadą określoną w art. 157 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do stwierdzenia nieważności jest organ wyższego stopnia, chyba że decyzja została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Stosownie zaś do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 poz. 287 ze zm.) organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego lekarza weterynarii jest wojewódzki lekarz weterynarii zaś w stosunku do wojewódzkiego lekarza weterynarii - Główny Lekarz Weterynarii. Zatem w niniejszej sprawie wojewódzki lekarza weterynarii orzekał w pierwszej instancji, a w związku z tym od jego decyzji służyło - zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) - prawo do wniesienia odwołania do Głównego Lekarza Weterynarii. Natomiast wniesienie skargi do Sądu bez wyczerpania środków zaskarżenia w administracyjnym toku instancji musi skutkować jej odrzuceniem.

Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 58 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.