Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 6 stycznia 2006 r.
II SA/Ol 962/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Beata Jezielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 6 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

B. G. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" w sprawie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego na dzieci P. i O. G.oraz odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka O. G., kwestionując j ej zasadność.

Jednakże w dniu 3 stycznia 2006 r. do tutejszego Sądu wpłynęło pismo skarżącej, w którym oświadczyła, iż cofa przedmiotową skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia praw lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skarżąca skutecznie cofnęła skargę. W związku z tym w ocenie Sądu zaistniały przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.