Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 20 stycznia 2006 r.
II SA/Ol 960/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Hanna Raszkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 stycznia 2006 r. sprawy ze skargi M. L. na decyzję Wojewody z dnia "(...)" r., Nr "(...)" w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na dobudowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 16 grudnia 2005 r. skarżąca wezwana została do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez nadesłanie 24 podpisanych odpisów skargi, celem doręczenia pozostałym uczestnikom postępowania oraz uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 zł.

Powyższe zarządzenie doręczono skarżącej dnia 30 grudnia 2005 r.

W zakreślonym terminie nie uiszczono wpisu i nie uzupełniono pozostałych braków formalnych mimo pouczenia, iż spowoduje to odrzucenie skargi.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 220 § 1 i 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), należało postanowić jak w sentencji.