Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585900

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2018 r.
II SA/Ol 948/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Osipuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. sprawy ze skargi D. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia "(...)" Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta "(...)" z dnia "(...)" odmawiającą przyznania D. P. dodatku mieszkaniowego.

Skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na powyższą decyzję.

Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 r., Sąd zawiesił postępowanie sądowe z uwagi na powzięcie informacji o prawdopodobnej śmierci skarżącego.

Okoliczność śmierci skarżącego została potwierdzona odpisem skróconym aktu zgonu nr "(...)" wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego w "(...)".

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r., Sąd podjął zawieszone postępowanie.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

Sytuacja opisana w hipotezie cytowanego przepisu zaistniała w niniejszej sprawie. Przedmiotem skargi była bowiem decyzja, którą odmówiono skarżącemu przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 i § 2 p.p.s.a., Sąd umorzył postępowanie w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.