Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931707

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2015 r.
II SA/Ol 888/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sędziowie WSA: Katarzyna Matczak (spr.), Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Gminy - Wójta Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie ponownego przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia (...) nr (...) Wojewoda, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) dalej; u.s.g. stwierdził nieważność zarządzenia nr (...) Wójta Gminy z dnia (...) w sprawie ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w S.

W dniu 13 sierpnia 2015 r. (data nadania przesyłki) Wójt Gminy zaskarżył powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zarzucając mu naruszenie przepisów dotyczących samodzielności jednostki samorządu terytorialnego tj. art. 2 ust. 3 u.s.g., brak uzasadnienia faktycznego i prawnego podjętego rozstrzygnięcia oraz braku zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego. Wniósł o uchylenie w całości skarżonego aktu nadzoru.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o oddalenie skargi jako niezasadnej.

W dniu 5 listopada 2015 r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącego (karta 29 akt), w którym na podstawie art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi cofa wniesioną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) zwanej dalej: ustawą p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skarżący - Wójt Gminy skutecznie cofnął skargę, zaś Sąd nie stwierdził, aby zachodziły przesłanki do uznania, iż cofnięcie skargi w rzeczonej sprawie jest niedopuszczalne. Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.