II SA/Ol 883/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - OpenLEX

II SA/Ol 883/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1760441

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 r. II SA/Ol 883/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie Agnieszka Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. J. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi I. J. i E. J. na postanowienie "(...)" Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w "(...)" z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie rozbiórki altany postanawia ustanowić dla skarżącej adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

We wniosku, złożonym na urzędowym formularzu, skarżąca - I. J. wniosła o ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu podniosła, iż obecnie nie pracuje, a mąż, który ma wstrzymany zasiłek dla bezrobotnych, pracuje dorywczo. Rodzina pozostaje na jego utrzymaniu. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem i synem, będącym uczniem. Członkowie rodziny nie posiadają żadnych nieruchomości, zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych. W rubryce nr 7.1. skarżąca wykazała mieszkanie komunalne, a w rubryce nr 10 - dochód męża z tytułu prac dorywczych w kwocie "(...)".

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., ustanowienie adwokata, czyli przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, następuje jeśli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Z treści przytoczonego przepisu wynika, że w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy, to na stronie spoczywa ciężar wykazania, iż nie jest w stanie ponieść określonych kosztów postępowania. To strona tym samym powinna przekonać Sąd, że nie posiada wystarczających możliwości sfinansowania kosztów postępowania, a zdobycie środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym było i jest dla niej obiektywnie niemożliwe.

Skoro zatem strona ma przekonać Sąd, że znajduje się w sytuacji uzasadniającej otrzymanie prawa pomocy, to nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia wniosku skarżącej pozostaje fakt, iż w niniejszej sprawie postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu - na skutek sprzeciwu - wniosku skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych, przyznał jej prawo pomocy we wnioskowanym zakresie. Stwierdził, iż okoliczności przedstawione przez skarżącą w formularzu wniosku, jak również wynikające z przedłożonych przez nią oświadczeń, wyjaśnień i kopii dokumentów, pozwalają uznać, że jej sytuacja uzasadnia przyznanie jej prawa pomocy. Sąd stwierdził, iż skarżąca w sposób wystarczający uprawdopodobniła, że poniesienie kosztów sądowych, w tym wpisu od skargi, przekracza możliwości finansowe jej 3-osobowej rodziny. Wskazał, iż z przedstawionej sytuacji finansowej i majątkowej skarżącej wynika, że aktualnie na miesięczny dochód jej rodziny składa się wyłącznie wynagrodzenie uzyskiwane przez jej męża z prac dorywczych w wysokości "(...)". Skarżąca nie posiada majątku, wraz z rodziną mieszka w lokalu komunalnym, za który miesięcznie uiszcza czynsz w wysokości "(...)". W związku ze swoją chorobą ponosi koszty związane z leczeniem oraz dojazdami do placówek medycznych. W dodatkowym oświadczeniu skarżąca wskazała również, że miesięcznie ponosi następujące opłaty: gaz butlowy - "(...)", dojazd syna do szkoły - "(...)", woda - "(...)", śmieci - "(...)", światło - ok. "(...)", wyżywienie - ok. "(...)". W świetle tych danych, Sąd doszedł do przekonania, że zasadne jest przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż z rozpoznawanego obecnie wniosku skarżącej nie wynika, aby sytuacja materialna jej 3-osobowej rodziny uległa zmianie. Stwierdzenie, że okoliczności faktyczne w zakresie sytuacji materialnej skarżącej i jej rodziny, przyjęte za podstawę sformułowania przez Sąd przedstawionej oceny, są takie same, czyni zatem zasadnym uwzględnienie wniosku skarżącej o ustanowienie adwokata. Skoro bowiem zgodnie z ustaleniami Sądu, skarżąca i jej mąż nie posiadają środków majątkowych, a ich dochody nie są wystarczające nawet na pokrycie wszystkich wymaganych kosztów utrzymania rodziny, to przyjąć należy, że w warunkach niniejszej sprawy skarżąca nie jest w stanie, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla jej rodziny, ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania - nie tylko zatem kosztów sądowych, ale również kosztów związanych z ustanowieniem adwokata.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.