Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2742196

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2019 r.
II SA/Ol 852/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia 17 września 2019 r., nr "(...)" w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W złożonej do tut. Sądu skardze "(...)" (dalej: skarżąca) zakwestionowała prawidłowość decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z 17 września 2019 r., w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego.

W wykonaniu zarządzenia Z-cy Przewodniczącej Wydziału II z 28 października 2019 r., skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez wskazanie numeru PESEL, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do usunięcia braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie doręczono skarżącej 4 listopada 2019 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie z dniem 12 listopada 2019 r., stosownie do art. 83 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej p.p.s.a.

Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony powinno zawierać, w przypadku gdy jest pierwszym pismem w sprawie, numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

Stosownie zaś do art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku zaś nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. podlega ona odrzuceniu.

W zakreślonym terminie skarżąca nie uzupełniła przedmiotowego braku formalnego wniesionej skargi mimo pouczenia, że spowoduje to jej odrzucenie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., skargi należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.