Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835501

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
II SA/Ol 774/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Raszkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "(...)" o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi "(...)" na decyzję Dyrektora Izby Celnej w "(...)" z dnia 3 czerwca 2015 r. nr "(...)" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia odmówić zawieszenia postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.