Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835906

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 3 września 2015 r.
II SA/Ol 767/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora (spr.).

Sędziowie WSA: Hanna Raszkowska, Ewa Osipuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2015 r. sprawy ze skargi H. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie zasiłku stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.