Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2008 r.
II SA/Ol 760/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 grudnia 2008 r. sprawy ze skargi T. A. na decyzję Wojewody z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie zameldowania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia "(...)", nr "(...)" Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Burmistrza z dnia "(...)" w sprawie odmowy zameldowania T. A. na pobyt stały na jachcie motorowym stacjonującym w porcie w miejscowości S., gmina W.

Na powyższą decyzję skargę wniósł T. A., wnosząc o jej uchylenie.

Zarządzeniem z dnia 24 września 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

We wskazanym terminie skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Zarządzeniem z dnia 7 listopada 2008 r. referendarz sądowy pozostawiła bez rozpoznania wniosek T. A. o przyznanie prawa pomocy wobec nieuzupełnienia przez skarżącego braków formalnych. Niniejsze orzeczenie z dniem 20 listopada 2008 r. stało się prawomocne.

W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 27 listopada 2008 r. wezwano skarżącego, w terminie 7 dni, do wykonania zarządzenia z dnia 24 września 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone T. A. w dniu 1 grudnia 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.02.153.1270 ze zm.) od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

W myśl zaś art. 220 § 1 powołanej ustawy sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił wpis w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II z dnia 27 listopada 2008 r. skarżący został wezwany (wezwanie doręczono skutecznie T. A. 1 grudnia 2008 r.) do wykonania zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II z dnia 24 września 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł od skargi, terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Z akt sądowych niniejszej sprawy wynika, że skarżący wpisu od skargi w zakreślonym terminie 7 dni, który upłynął 8 grudnia 2008 r. nie opłacił.

Wobec tego, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy, skargę należało odrzucić.