Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585861

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Ol 753/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Jezielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku kuratora radcy prawnego M. S. o przyznanie wynagrodzenia za pełnienie obowiązków kuratora dla nieobecnego A. T. w sprawie ze skargi A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie kosztów usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu postanawia przyznać kuratorowi radcy prawnemu M. S. od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) powiększoną o należny podatek VAT tytułem wynagrodzenia dla kuratora ustanowionego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu za dokonane czynności w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 listopada 2017 r. (sygn. akt II SA/Ol 753/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uwzględnił skargę A.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "(...)" w przedmiocie kosztów usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu. W postępowaniu tym skarżący był reprezentowany przez kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu ustanowionego przez Sąd Rejonowy w O. postanowieniem z dnia "(...)" (Sygn. akt "(...)") - r.pr. M. S. W powołanym wyroku zasądzono kuratorowi kwotę 240 zł powiększoną o należny podatek VAT zgodnie, tj. kwotę określoną w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1751, dalej jako: rozporządzenie w sprawie kosztów) w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1476, dalej jako: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia kuratorów z 2013 r.).

Od powyższego wyroku skarżący reprezentowany przez kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu wywiódł skargę kasacyjną, która została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 września 2018 r. (sygn. akt I OSK 845/18).

Wnioskiem z dnia 25 października 2018 r. kurator dla nieznanego z miejsca pobytu wystąpiła o przyznanie jej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Przede wszystkim należy wskazać, że z dniem 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 536), które w § 3 stanowi, że w sprawach cywilnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony przed tym dniem, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W niniejszej sprawie zarówno ustanowienie kuratora, jak i wszczęcie postępowania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym miało miejsce przed dniem wejścia w życie powołanego wyżej rozporządzenia. Zatem zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia kuratorów z 2013 r. Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie, a w przypadku gdy kuratorem jest radca prawny przepisami określającymi opłaty za czynności radców prawnych. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbliżej zbliżonym rodzaju. Wynagrodzenie kuratora będącego płatnikiem podatku VAT, podwyższa się o kwotę tego podatku, zgodnie ze stawką obowiązującą w dacie orzekania o wynagrodzeniu.

W powołanym wyżej wyroku WSA w Olsztynie kuratorowi przyznano wynagrodzenie wyłącznie za postępowanie przed sądem I instancji. W związku z tym zasadny jest wniosek o kuratora o przyznanie wynagrodzenia za postępowanie przed NSA. Wysokość tego wynagrodzenia ustalono stosownie do § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie kosztów, gdyż skarga kasacyjna została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym i w związku z tym kurator nie brała udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto Sąd uwzględnił fakt, że przedmiotem skargi była zasadność nałożenia opłaty i dlatego przyjął za podstawę wynagrodzenia wyżej wskazaną stawkę powiększoną o podatek VAT, gdyż takie stanowisko Sądu zostało podzielone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyżej powołanym wyroku wydanym w niniejszej sprawie.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 213 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z § 1 rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia kuratorów z 2013 r. oraz § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie kosztów orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.